Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 

Opis pomocy:

W ramach refundacji pracodawca może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wysokość pomocy:

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kto się może ubiegać:

Pracodawcy, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy,
 • nie posiadają zaległości wobec PFRON,
 • nie posiadają zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe lub nie został złożony wniosek o likwidację.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Pracodawca korzystający z pomocy zobowiązany jest do:

 • przedłożenia pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio:                                  o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku,
 • poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie ustalonym w umowie,
 • utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Forma realizacji:

Zwrot kosztów przyznawany jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze starostą (zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy).

Formy zabezpieczenia:

Dostępne formy zabezpieczenia:

 • weksel z poręczeniem wekslowym, 
 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
 • zastaw na prawach i rzeczach,
 • poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej,
  a posiadających zdolność do czynności prawnych.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej refundacji w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 ogólnej kwoty.

Wnioski:

Pomoc przyznawana jest na podstawie: „wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej” (Wn-W).

Miejsce realizacji w Krakowie:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U  2011.127.721 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. 2015.93)