Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia!

Każda osoba, objęta obowiązkowo ubezpieczeniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a więc zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca, mogą zgłosić swojego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Za członka rodziny – dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy są we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

 

Ważne! Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie jest:

  • objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
  • objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

  • nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp.,
  • nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

 

Zgłoszenia swojego członka rodziny dokonujesz w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej to zgłoszenie.
Członków rodziny zatrudnianych przez Ciebie ubezpieczonych zgłoś natomiast w ciągu 7 dni od dnia, w którym ubezpieczony poinformował Ciebie o konieczności jego zgłoszenia.