Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

 

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę pod warunkiem zarejestrowania przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy ww. obywatelom oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.

 

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w § 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. 2015 poz. 588).

.

Podczas rejestracji oświadczeń wymagane są następujące dokumenty :

 

Pracodawca nie będący osobą fizyczną, powinien przedstawić dokumenty potwierdzające prowadzenie przez niego działalności:

  • w przypadku spółek wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku spółek cywilnych, a także NIP oraz REGON;
  • w przypadku działalności gospodarczej wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, a także NIP oraz REGON;
  • W przypadku podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia dodatkowo wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia;
  • Podmiot prowadzący działalność rolniczą powinien przedstawić zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
  • Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej powinny posiadać przy rejestracji dowód osobisty.

 

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. Oświadczenia noszące znamiona m.in. powielania, przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.

 

Oświadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez urząd pracy, dlatego należy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy. Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Oświadczenie musi być zarejestrowane przed podjęciem pracy przez cudzoziemca (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca i powinno być złożone wraz z kopią w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że rejestracja oświadczeń odbywa się w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów. Oświadczenie wówczas powinno być złożone co najmniej na 10 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Termin odbioru zarejestrowanych oświadczeń ustalany będzie indywidualnie.

Aktualnie, w związku ze wzmożoną liczbą składanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że rejestracja oświadczeń odbywa się w terminie około trzech tygodni

Prosimy wziąć powyższą informację pod uwagę składając oświadczenia. 

Łączny okres wykonywania pracy przez danego cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów powierzających wykonywanie pracy danemu cudzoziemcowi.

 

Dokumenty składa pracodawca lub osoba do tego pisemnie upoważniona.

 

Oryginał oświadczenia podmiot rejestrujący powinien przekazać cudzoziemcowi. Procedura rejestracji oświadczenia jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

 

Zarejestrowane przez Urząd  oświadczenia odbiera się osobiście.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rejestruje oświadczenia TYLKO od podmiotów powierzających pracę, które posiadają siedzibę firmy lub miejsce stałego pobytu na terenie miasta Krakowa.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że istnieje możliwość elektronicznej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Aby dokonać takiej rejestracji należy wejść na portal www.praca.gov.pl, otworzyć link „Obsługa innych spraw” i z listy możliwych spraw wybrać „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy”.

 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza należy skontaktować się z tut. Urzędem sprawie odbioru zarejestrowanego oświadczenia.

 

UWAGA!! Oświadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy

 

Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (wiza „05”) lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli przebywa on już w Polsce.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od niego przedstawienia przed rozpoczęciem pracy i podpisaniem umowy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce i przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi obowiązany jest zawrzeć z cudzoziemcem umowę na piśmie, uwzględniającą warunki zadeklarowane w oświadczeniu. Niezawarcie umowy w formie pisemnej jest wykroczeniem i podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

 

Umowa zawarta z cudzoziemcem musi być zgodna z zarejestrowanym oświadczeniem. Praca cudzoziemca na warunkach innych niż określone w oświadczeniu jest wykonywana nielegalnie i skutkuje karą grzywny (dla podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy – nie niższą niż 3000 zł, dla cudzoziemca – nie niższą niż 1000 zł)

 

W przypadku zatrudnienia obywateli tych państw na okres powyżej sześciu miesięcy, pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę wydawane przez Wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 

W przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmuje pracy lub z niej zrezygnuje pracodawca powinien złożyć do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zatrudnienia przez dany podmiot wskazanej przez niego liczby pracowników bądź jakichkolwiek innych wątpliwości sugerujących możliwość wystąpienia nadużyć związanych z rejestracją oświadczeń, GUP w Krakowie  może powiadomić organy konsularne i kontrolne (np. Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy i Policję).

 

Rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy  oraz szczegółowych informacji udziela

 

Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Informacji Publicznej oraz Informacji o Usługach Urzędu

pokój nr 124,

telefon 12 68-68-219;

e-mail: informacjapubliczna@gupkrakow.pl

 

 

Podstawa prawna:

 

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015, poz. 588).
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz.U. 2012 poz. 769).
  • Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowych Urządów Pracy w związku z rejestracją oświadczeń  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach określonych w §1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015, poz. 588).