Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Wniosek Wn-W)

Zapraszam Państwa do składania wniosków i ubieganie się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON.

Co dalej:

W celu uzyskania wsparcia należy złożyć:

1. wniosek Wn-W część I, (pobierz)
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (pobierz)
3. analizę stanowiska pracy dotycząca wniosku Wn-W, (pobierz)
4. krajową ofertę pracy, (pobierz)
5. oświadczenie pracodawcy, (pobierz)
6. R
ODO (pobierz)

W celu skompletowania wniosku proszę o złożenie wszystkich powyższych dokumentów oraz dokumentów wymienionych w treści wniosku Wn-W, tj.

  • aktualnego zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w bloku B czyli wpis do CEIDG lub KRS w przypadku spółek cywilnych, fundacji również Statut,
  • odpowiednio: bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe — w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach — roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,
  • aktualnego zaświadczenia z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.

Ważne:

Refundacji podlegać mogą tylko koszty poniesione po zwarciu Umowy o refundację. Nie można ubiegać się o refundację poniesionych już kosztów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, (pobierz)

Zasady w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. (pobierz)

Dostępne środki:

Zgodnie z planem podziału środków PFRON w Gminie Miejskiej Kraków na realizację zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych w 2020 r. przyznano ogółem 200 000 zł.

Refundacja może być przyznana do 15 krotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w Zasadach.

Z uwagi na stan epidemii i ograniczenia z tego wynikające oraz realizowanie przez Urząd dodatkowych zadań związanych z tarczą antykryzysową, kontakt z Urzędem może być utrudniony.

Za utrudnienia przepraszamy.

Prosimy o czytelne uzupełnienie i składanie kompletnych wniosków.