Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca dołącza się:

1)dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

 

2)ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

 

3)umowę spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

 

4)kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

 

5)dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

 

6)informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku - jeżeli jest ona wymagana;

 

7)kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

 

8)dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

 

9)dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;

 

10)informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;

 

11)umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona - w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

 

12)dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

 

13)dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;

 

14)dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

 

15)dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. Nr 149 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca