Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Ważna informacja dla wszystkich pożyczkobiorców, dotycząca zmian w umowie

Podstawa prawna:

art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiana w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

W nawiązaniu do zawartej umowy zmianie ulega § 3, który otrzymuje brzmienie:

§ 3

1.Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą.

2.Jeżeli Pożyczkobiorca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1, składa do Urzędu Pracy wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.

3.We wniosku o umorzenie pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej
przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4.Wzór wniosku o umorzenie pożyczki stanowi załącznik nr 2 do umowy.

 

Mając na względzie nowy zapis w ustawie,udzielona pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu.

 

Pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca we wniosku o umorzenie pożyczki zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).

Oświadczenie to powinno zostać przedłożone do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w terminie do 14 dni po upływie 3 miesięcy od daty otrzymania środków!