Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jako „bezrobotne” albo „poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu” mają prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm. )

Formy wsparcia dla niepełnosprawnych finansowane są:

  • dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy,
  • dla osób poszukujących pracy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • dla bezrobotnych starających się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub PFRON.