Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Opis pomocy:

W ramach refundacji pracodawca może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wysokość pomocy:

Maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kto się może ubiegać:

Pracodawca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy,

 • nie posiada zaległości wobec PFRON,

 • nie posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub nie został złożony wniosek o likwidację.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Pracodawca korzystający z pomocy zobowiązany jest do:

 • przedłożenia pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio: o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku,

 • poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie ustalonym w umowie,

 • utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Forma realizacji:

Zwrot kosztów przyznawany jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze starostą (zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy).

Formy zabezpieczenia:

Dostępne formy zabezpieczenia:

 • weksel z poręczeniem wekslowym,

 • gwarancja bankowa,

 • blokada rachunku bankowego,

 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

 • zastaw na prawach lub rzeczach,

 • poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej,
  a posiadających zdolność do czynności prawnych.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej refundacji w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 ogólnej kwoty.

Wnioski:

Pomoc przyznawana jest na podstawie: „wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej” (Wn-W).

Miejsce realizacji w Krakowie:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej.

Pok. 109

Tel. 12 68 68 109