Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

Opis pomocy:

W ramach tej pomocy można uzyskać refundację kosztów przystosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb niepełnosprawnych, zakupu i autoryzacji oprogramowania, celem wykorzystania zdolności zawodowych osób niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

  • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,

  • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Wysokość pomocy:

Maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kto się może ubiegać:

Pracodawca, który:

  • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,

  • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
    i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Pracodawca korzystający z pomocy zobowiązany jest do:

  • poniesienia kosztów przystosowania stanowiska pracy,

  • zatrudnienia przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej,

  • przedstawienia pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku pracy.

Forma realizacji:

Pomoc udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze starostą (zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy).

Wnioski:

Pomoc przyznawana jest na podstawie: „wniosku o zwrot dodatkowych kosztów związanych
z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych” (wniosek Wn-KZ część I i II).

Miejsce realizacji w Krakowie:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej.

Pok. 109

Tel. 12 68 68 109