Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Szkolenia osób niepełnosprawnych

Opis pomocy:

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia.

Wysokość pomocy:

W okresie odbywania szkolenia, osobom skierowanym przez powiatowy urząd pracy przysługuje stypendium, które wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla osób bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.

W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Kto się może ubiegać:

Osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek:

  • uczestnictwa w szkoleniu w dniach i godzinach ustalonych harmonogramem szkolenia i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej,

  • zwrotu kosztów szkolenia jeśli z własnej winy nie ukończyła szkolenia, z wyjątkiem przypadku gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Wnioski:

Pomoc przyznawana jest na podstawie „wniosku osoby poszukującej pracy niepełnosprawnej niepozostającej w zatrudnieniu o skierowanie na wskazane przez nią szkolenie”.

Miejsce realizacji w Krakowie:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Referat Organizacji Szkoleń

Tel. 12 68 68 235 lub 12 68 68 236