Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Staże dla osób niepełnosprawnych

Opis pomocy:

Staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu mają prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.).

Staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wysokość pomocy:

W trakcie odbywania stażu osoba niepełnosprawna otrzymuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie. Z tytułu organizacji stażu organizator nie ponosi żadnych kosztów.

Kto się może ubiegać (organizator stażu):

Starosta może skierować niepełnosprawne osoby poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.)

Zgodnie z zawartą umową, organizator lub stażysta jest zobowiązany do przedłożenia, każdorazowo co miesiąc, do Grodzkiego Urzędu Pracy, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca listy obecności uczestnika stażu, która jest podstawą wypłaty stypendium.

Na wniosek uprawnionego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Do obowiązków organizatora stażu należy:

 • zapewnienie osobie odbywającej staż bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu,

 • przeszkolenie osoby odbywającej staż w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie jej z obowiązującym regulaminem pracy,

 • wydanie osobie odbywającej staż, niezwłocznie po zakończeniu stażu opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez tę osobę i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,

 • przedłożenia, każdorazowo co miesiąc do urzędu pracy, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca listy obecności osoby odbywającej staż,

 • na wniosek uprawnionego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Zasady odbywania stażu

Staż osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniumoże zostać

zorganizowany na okres:

 • przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy,

 • na okres do 12 miesięcy dla osób które nie ukończyły 30 roku życia.

Ww. osoby nie mogą odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Z uwagi na ograniczony limit środków w pierwszej kolejności na staż kierowane będą osoby, które w ostatnich 2 latach kalendarzowych nie odbywały jeszcze stażu.

Szczegółowe warunki odbywania stażu

1. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Organizator stażu wniosek składa do Grodzkiego Urzędu Pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z załącznikami.

Wniosek niekompletny, wypełniony nieczytelnie lub podpisany przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania organizatora nie będzie rozpatrzony.

2. Kryteria doboru organizatorów

Preferowani będą organizatorzy stażu, którzy w szczególności:

 • zobowiążą się do zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu,

 • zatrudnili stażystów po zakończonych umowach o zorganizowanie stażu, zawartych z Urzędem Pracy w okresie ostatnich 2 lat,

– udokumentują, że pod wskazanym adresem miejsca wykonywania stażu prowadzą działalność

gospodarczą ( np. wpisem do KRS). Miejscem odbywania stażu nie może być adres

zamieszkania Organizatora lub stażysty ( z wyłączeniem wyodrębnionych lokali użytkowych).

Wnioski są rozpatrywane z uwzględnieniem limitu środków będących w dyspozycji Urzędu,

przeznaczonych na ten cel.

3. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – udzielona pisemnie w terminie 30 dni od jego otrzymania.

4. Zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – między Grodzkim Urzędem Pracy i Organizatorem ( Osoba upoważniona do reprezentowania Pracodawcy zgodnie z dokumentacją rejestracyjną podpisuje umowę w siedzibie Urzędu).

5. W ramach Umowy:

Organizator stażu:

 • zapoznaje stażystę z programem stażu,

 • zapoznaje stażystę z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,

 • zapewnia stażyście bezpieczne i higieniczne warunku odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,

 • zapewnia stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,

 • szkoli stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,

 • przydziela stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników,odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,

 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,

 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje GUP o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,

 • wydaje stażyście opinię, o której mowa w pkt 7 informacji, niezwłocznie po zakończeniu stażu.

Osoba skierowana na staż:

 • przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy,

 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,

 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 • sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu, o którym mowa w pkt 7 informacji.

6. Czas pracy

Czas pracy stażysty odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku stażysty zaliczanego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Stażu nie można odbywać w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

7. Sprawozdanie i opinia na stażu.

Organizator po zakończeniu stażu wydaje niezwłocznie stażyście opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych na stażu i umiejętnościach praktycznych pozyskanych przez stażystę w trakcie stażu.

Osoba skierowana do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu, zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Stażysta w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, przedkłada w GUP tę opinię wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu.

Grodzki Urząd Pracy wydaje stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu.

8. Przerwanie stażu

 • GUP na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora, może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku: nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy lub naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,

 • GUP na wniosek osoby odbywającej staż lub z urzędu, może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu, lub niedotrzymania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora.

Forma realizacji:

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Grodzki Urząd Pracy z organizatorem, według programu określonego w umowie.

Wnioski:

Staż organizowany jest na podstawie „wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu”.

Miejsce realizacji w Krakowie:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej

Pok. 109

Tel. 12 68 68 109