Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przeznaczona dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
informuję, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań należących do właściwości powiatowych urzędów pracy wynikających z art. 9, art. 9b, art. 33 ust. 1, 2, 6-9, art. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” lub art. 9 ust. 2 lit. „b”, „g” –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być pracodawcy, jednostki organizujące szkolenia i staże, instytucje przeprowadzające badania lekarskie, Minister Rozwoju, ZUS, KRUS, Ośrodki Pomocy Społecznej, urzędy gminy, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Policja, Straż Graniczna, Powiatowa Rada Rynku Pracy, sądy powszechne, kuratorzy sądowi, sądy administracyjne, komornicy, inne jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy, instytucja finansowa, której zlecono dokonywania wypłat świadczeń dla bezrobotnych w formie gotówki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowa Administracja Skarbowa, podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, Sygnity S.A. – obsługa systemu teleinformatycznego Syriusz Std. wspomagającego powiatowe urzędy pracy.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono udzielanie pomocy.

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować decyzją orzekającą o odmowie uznania za osobę bezrobotną, odmowie uznania za poszukującego pracy, decyzją orzekającą o pozbawieniu statusu bezrobotnego, decyzją orzekającą o pozbawieniu statusu poszukującego pracy lub niemożliwością rozpatrzenia wniosku, który zgodnie
z przepisem prawa wymaga podania określonych danych osobowych.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy
w Krakowie przeznaczona dla pracodawców, wnioskodawców, organizatorów stażu korzystających z usług Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jednostek organizujących szkolenia dla osób skierowanych przez Grodzki Urząd w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań należących do właściwości powiatowych urzędów pracy, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności usług rynku pracy (art. 35 i dalsze) oraz instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy (art. 44 i dalsze), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, osoby odwiedzające stronę internetową Urzędu lub przebywające
w jego siedzibie (w przypadku ofert pracy, w których pracodawca wyraził zgodę na publiczne udostępnianie), ZUS, KRUS, Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewoda Małopolski, Powiatowa Rada Rynku Pracy, Policja, sądy powszechne, kuratorzy sądowi, sądy administracyjne, inne jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia, Minister Rozwoju, Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sygnity S.A. – obsługa systemu teleinformatycznego Syriusz Std. wspomagającego powiatowe urzędy pracy.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nieprzyjęciem oferty pracy do realizacji przez Urząd lub odmową realizacji złożonych wniosków o skorzystanie z wybranych usług i instrumentów rynku pracy.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),

10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej

Powyższa informacja nie dotyczy osób reprezentacji podmiotu gospodarczego / instytucji, których dane osobowe są ujawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. KRS).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie dotyczące innych zadań realizowanych w Urzędzie dostępne są na stanowiskach merytorycznych oraz po kontakcie z inspektorem ochrony danych.