Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Projekty EFS

Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój | Barwy Rzeczypospolitej Polskiej | Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” – POWR.01.01.01-12-0004/18

Realizator projektu:

 

Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji:

 

01.01.2019 – 30.06.2020

 

Wartość projektu:

 

Budżet na 2019 rok: 5 676 318,73 zł

Budżet na 2020 rok: 1 419 079,69 zł

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu.

 

Aktywizacja w ramach projektu ma poprawić sytuację uczestnika na rynku pracy poprzez:

 

 • nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy,
 • nabycie doświadczenia zawodowego i umiejętności pracowniczych,
 • uzyskanie wsparcia finansowego ułatwiającego start początkującemu przedsiębiorcy,
 • prezentację ofert wsparcia lub pracy, przekazanie aktualnych informacji o stanie rynku pracy,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy wsparcia, potwierdzenie celowości udziału
  w zaplanowanej ścieżce uczestnictwa.

 

Grupa docelowa projektu:

 

Projekt adresowany jest do 612 kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy oraz zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w tym:

 

 • co najmniej 60% osób z kategorii NEET* – 368 osób młodych,
 • co najmniej 20% osób w trudnej sytuacji na rynku pracy – 123 osoby spełniające kryterium osoby długotrwale pozostającej bez pracy** lub osoby o niskich kwalifikacjach*** lub osoby z niepełnosprawnościami,
 • co najmniej 51% uczestników stanowić będą kobiety.

 

____________________

* za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje oraz posiada status osoby bezrobotnej, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

 

** powyżej 6 miesięcy bez pracy w przypadku osób do 25 roku życia, powyżej 12 miesięcy w grupie osób 25-29 roku życia

 

*** szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum

 

Wsparciem mogą być objęte osoby spełniające warunki grupy docelowej i posiadające:

 

 • status osoby bezrobotnej,
 • I lub II profil pomocy,
 • Indywidualny Plan Działania.

 

W ramach projektu osobom młodym zostanie przedstawiona oferta w okresie do 4 miesięcy od rejestracji w przypadku osób do 25 roku życia oraz 4 miesięcy od chwili przystąpienia do projektu osób w wieku 25-29 roku życia.

 

Szczegóły wsparcia projektu

 

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie podstawowym narzędziem służącym do zaplanowania ścieżki udziału będzie Indywidualny Plan Działania, czyli plan takich działań obejmujących usługi oraz instrumenty rynku pracy, które doprowadzą do zatrudnienia. Dla każdego uczestnika doradca klienta zaplanuje szczegółowe wsparcie obejmujące min. 3 formy aktywizacji w ramach podstawowych ścieżek uczestnictwa:

 

 1. poradnictwo zawodowe + szkolenie zawodowe + pośrednictwo pracy
 2. pośrednictwo pracy + staż + pośrednictwo pracy
 3. poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej.

 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się objęcie uczestnika ścieżką złożoną, zawierającą więcej niż 1 formę kosztową, zgodnie z założeniami Indywidualnego Planu Działania.

 

Budżet projektu zakłada finansowanie:

Forma aktywizacji 2019 2020
Szkolenie zawodowe 70 30
Staż 326
Dotacja 158 28

Dokumenty do pobrania:

Forma aktywizacji

Szkolenie zawodowe
Staż
Dotacja

Aktualne nabory:

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach ogłaszane są w sekcji „Aktualności”


Fundusze Europejskie – Program Regionalny | Barwy Rzeczypospolitej Polskiej | Małopolska | Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” – RPMP.08.01.00-12-0022/19

 

Realizator projektu: Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Działanie 8.1 RPO WM (Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy)

 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2020

 

Wartość projektu EFS:

Budżet na 2019 rok: 3 644 165,13 zł

Budżet na 2020 rok: 1 227 866,81 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Aktywizacja w ramach projektu ma poprawić sytuację uczestnika na rynku pracy poprzez:

 • aktualizację wiedzy, kompetencji, kwalifikacji oraz nabycie przez uczestnika nowego zawodu,

wzbogacenie doświadczenia zawodowego i nabycie cenionych umiejętności pracowniczych,

uzyskanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

prezentację ofert wsparcia lub pracy, przekazanie aktualnych informacji o stanie rynku pracy,

pomoc w wyborze odpowiedniej formy wsparcia, potwierdzenie celowości udziału w zaplanowanej ścieżce uczestnictwa.

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt adresowany jest do 439 kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej, posiadających status osoby bezrobotnejzarejestrowanej w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, wyłącznie do grup określanych jako osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • osób powyżej 50 r.ż. (152 osoby),

osób długotrwale bezrobotnych (137 osób),

osób z niepełnosprawnościami (51 osób),

osób o niskich kwalifikacjach /do poziomu ISCED-3 – wykształcenie do średniego włącznie/ (99 osób),

kobiet nienależących do żadnej z powyższych grup (wprzypadku zaktywizowania osób należących do w/w grup na zaplanowanym w projekcie poziomie).

Udział poszczególnych grup osób bezrobotnych (powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami wynika z udziału procentowego tych grup w ogóle osób bezrobotnych 30+ z I i II profilem pomocy według stanu na 30.11.2018 r.).

 

Wsparciem mogą być objęte osoby spełniające warunki grupy docelowej i posiadające:

 • status osoby bezrobotnej,

I lub II profil pomocy,

Indywidualny Plan Działania.

 

Szczegóły wsparcia w projekcie

Podstawowym narzędziem służącym do identyfikacji potrzeb uczestnika jest Indywidualny Plan Działania, czyli plan działań obejmujących usługi oraz instrumenty rynku pracy, które doprowadzą do zatrudnienia. Dla każdego uczestnika doradca klienta zaplanuje szczegółowe wsparcie obejmujące co najmniej 3 formy aktywizacji w ramach podstawowych ścieżek uczestnictwa:

 1. poradnictwo zawodowe + szkolenie zawodowe + pośrednictwo pracy,

pośrednictwo pracy + staż + pośrednictwo pracy,

poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej,

poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + prace interwencyjne.

 

Budżet projektu zakłada finansowanie:

Forma aktywizacji 2019 2020
Szkolenie zawodowe 60 30
Staż 211 Kontynuacja
Dotacja 90 28
Prace interwencyjne 20 Kontynuacja

 

Dokumenty do pobrania:

Forma aktywizacji
Szkolenie zawodowe
Staż
Dotacja
Prace interwencyjne

 

Aktualne nabory:

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach ogłaszane są w sekcji „Aktualności”