Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Powiatowa Rada Rynku Pracy

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym starosty – Prezydenta Miasta Krakowa w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia na terenie Miasta;

 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

 • opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy i sprawozdań z ich wykorzystania;

 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

 • opiniowanie wniosków w trybie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w sprawie umorzenia w części lub
  w całości nienależnie pobranego świadczenia ze środków Funduszu Pracy
   oraz jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę
  w szczególności:

 1. liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

 2. zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

 3. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

 • opiniowanie proponowanych przez starostę – Prezydenta Miasta Krakowa zmian realizacji programów specjalnych;

 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę
  w szczególności:

 1. kryteria doboru bezrobotnych,

 2. zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracyzgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę – Prezydenta Miasta Krakowa spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,

 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,

 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy starosta – Prezydent Miasta Krakowa może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy może zostać odwołany:

 • na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;

 • z inicjatywy starosty – Prezydenta Miasta Krakowa, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

 

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Krakowa

na lata 2018 – 2022

 

Dnia 19.01.2018 r. Zarządzeniem Nr 115/2018 Prezydenta Miasta Krakowa powołana została Powiatowa Rada Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Krakowa, w skład której wchodzą:

 

 1. Przedstawiciele organizacji związkowych:

 1. OPZZ:

Stanisław Mierzyński – Przewodniczący Rady OPZZ w Krakowie

i powiatu krakowskiego,

 1. NSZZ „Solidarność”:

Jerzy Smoła – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu

Małopolskiego NSZZ „Solidarność”,

 1. Forum Związków Zawodowych (FZZ):

Grzegorz Gubała – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

 1. Przedstawiciele organizacji pracodawców:

 1. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej:

Antoni Matyasik – Przewodniczący Małopolskiej Rady

Wojewódzkiej POPON,

 1. Konfederacja „Lewiatan”:

Jarosław Kurdziel – Członek Zarządu firmy Payroll 360 Sp. z o.o.,

 1. Związek Rzemiosła Polskiego:

Jerzy Tomasik – Przewodniczący Komisji Samorządowo –

Organizacyjnej w Małopolskiej Izbie Rzemiosła

i Przedsiębiorczości,

 1. Business Centre Club:

Władysław Świadek – Reprezentant Loży Małopolskiej Business

Centre Club – Związku Pracodawców.

 1. Przedstawiciele społeczno – zawodowych organizacji rolników:

 1. Małopolska Izba Rolnicza:

Krystyna Janecka – Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Izby

Rolniczej,

 1. NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”:

Marian Baś – Przewodniczący Powiatowej Rady NSZZ

Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:

 1. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych:

Agnieszka Wycichowska – Specjalista ds. Obsługi Beneficjentów

w Centrum Obywatelskim,

 1. Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych:

Mieczysław Szwagrzyk – Pełnomocnik OROB na Małopolskę.

 1. Przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

Rada Miasta Krakowa:

Bolesław Kosior – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa,

Stanisław Zięba – Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki

Społecznej i Mieszkalnictwa,

Kazimierz Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Mienia i Rozwoju

Gospodarczego.

 

 

Obsługę organizacyjno – kancelaryjną Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Krakowa zapewnia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.