Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

O Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

STATUT GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE więcej

§ 1.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zwany dalej „GUP” działa na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie na dwie jednostki organizacyjne: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie i Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2.

1.1. GUP jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2.Siedzibą GUP jest Miasto Kraków.

3.Terenem działalności GUP jest obszar Gminy Miejskiej Kraków.

4. Nadzór nad działalnością GUP sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

5.Dyrektora GUP powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Krakowa w trybie określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

§ 3.

GUP realizuje zadania samorządu powiatu w szczególności w zakresie:

1) polityki rynku pracy;

2) realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

3) realizacji usług rynku pracy;

4) realizacji instrumentów rynku pracy;

5) rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy;

6) przyznawania i wypłacania zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

7) realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

§ 4.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez GUP, w tym strukturę organizacyjną GUP określa regulamin organizacyjny wprowadzany przez Dyrektora GUP, przyjęty przez Prezydenta Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

 

§ 5.

1.Na czele GUP stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.

2.Dyrektor GUP działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa określających jego uprawnienia i kompetencje.

3.Dyrektor GUP na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa jest uprawniony do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym między innymi do wydawania decyzji administracyjnych i dysponowania środkami w sprawach objętych zakresem zadań realizowanych przez GUP. Na wniosek Dyrektora GUP, Prezydent Miasta Krakowa może upoważnić innych pracowników GUP między innymi do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

4.Dyrektor GUP jest upoważniony do reprezentowania Prezydenta Miasta Krakowa przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania GUP oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.Dyrektor GUP wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz regulaminy dotyczące działania i funkcjonowania GUP.

 

§ 6.

1.GUP jako jednostka budżetowa działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2.Podstawą gospodarki finansowej GUP jest roczny plan finansowy GUP opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora GUP na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Krakowa.

3.GUP realizuje zadania finansowane ze środków:

1)budżetowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu Gminy Miejskiej Kraków;

2)krajowych funduszy celowych, tj. Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rocznych planów finansowych;

3)funduszy zagranicznych przedakcesyjnych, strukturalnych, Funduszu Spójności finansowanych w ramach projektów.

4.Środki na działalność prowadzoną przez GUP określone w ust. 3, przekazywane są na rachunek GUP prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

 

§ 7.

1. GUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i w jego imieniu wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor GUP.

2. Zastępców Dyrektora GUP powołuje i odwołuje Dyrektor GUP.

3. Regulaminy pracy i wynagradzania pracowników GUP ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Dyrektor GUP.

 

§ 8.

Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Rady Miasta Krakowa.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY więcej

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie określa organizację i zasady jego funkcjonowania.
 • 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków;
  • Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krakowa;
  • Urzędzie – należy przez to rozumieć Grodzki Urząd Pracy w Krakowie;
  • Dyrektorze Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy
   w Krakowie;
  • Funduszach – należy przez to rozumieć środki w ramach funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz inne środki zagraniczne i krajowe;
  • FP – należy przez to rozumieć Fundusz Pracy będący funduszem celowym do finansowania zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będący funduszem celowym do finansowania zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
  • Statucie – należy przez to rozumieć Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do Uchwały Nr CXVII/1860/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.
 • 3. 1. Urząd jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów
  ustawy o finansach publicznych.
 1. Siedzibą i terenem działania Urzędu jest obszar Miasta.
 • 4. Urząd działa na podstawie:
 • 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy;
 • 33 i 33 b pkt 2 w związku z art. 91 i 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
  o samorządzie powiatowym;
 • decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie;
 • Statutu;
 • niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA

 

 • 5. Przedmiotem podstawowej działalności Urzędu jest wykonywanie zadań obejmujących:
 • opracowanie i realizację programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;
 • realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 • opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków FP;
 • współpracę z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów
  o zatrudnieniu socjalnym;
 • współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • wydawanie decyzji o:
 1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
 2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z FP świadczeń niewynikających z zawartych umów,
 3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z FP,
 4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z FP, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy, oraz innych świadczeń finansowanych z FP, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy;
 • realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji,
  o których mowa w art. 8a ustawy;
 • realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w szczególności przez:
 1. realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,
 2. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;
 • realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
 • badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem
  o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach;
 • realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu;
 • opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
 • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i FP;
 • inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy;
 • organizację i realizowanie programów specjalnych;
 • realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego
  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie;
 • przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współpracę z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru centralnego;
 • inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;
 • rehabilitację zawodową określoną w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 • 6. 1. Urząd wykonuje zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności z :
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.
 1. Urząd wykonuje zadania wynikające z uchwał Rady Miasta Krakowa oraz zarządzeń Prezydenta.

 

 • 7. W realizacji zadań Urząd współdziała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Wojewodą Małopolskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Powiatową Radą Rynku Pracy, innymi powiatowymi urzędami pracy, organizacjami pracodawców i związków zawodowych
  i innymi organizacjami statutowo zajmującymi się problematyką rynku pracy.

ROZDZIAŁ III

KIEROWNICTWO URZĘDU

 

 • 8. 1. Na czele Urzędu stoi Dyrektor Urzędu, który kieruje jednostką jednoosobowo
  i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.
 1. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu jest Prezydent.
 2. Dyrektor Urzędu w stosunku do pracowników Urzędu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 3. Dyrektor Urzędu reprezentuje Urząd na zewnątrz.

 

 • 9. 1. Dyrektor Urzędu kieruje działalnością Urzędu przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora:
 • Rynku Pracy;
 • Organizacyjnych

oraz Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

 1. Zastępców Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.
 2. Zastępcy Dyrektora Urzędu wykonują swoje zadania w zakresie określonym przez Dyrektora Urzędu w drodze zarządzenia.
 3. Dyrektor Urzędu, jego Zastępcy oraz inni kierownicy i pracownicy Urzędu wydają decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach
  w zakresie ustalonym upoważnieniem Prezydenta.
 4. Dyrektor Urzędu i jego Zastępcy działają na podstawie i w zakresie udzielonych przez Prezydenta pełnomocnictw i upoważnień.

 

 • 10. 1. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie kompetencje
  i odpowiedzialność Dyrektora Urzędu.
 1. W przypadku nieobecności Dyrektora Urzędu i Zastępcy Dyrektora ds. Rynku Pracy zastępstwo sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie kompetencje i odpowiedzialność Dyrektora Urzędu.

 

 • 11. Dyrektor Urzędu kieruje Urzędem poprzez wydawanie:
 • zarządzeń wewnętrznych;
 • poleceń służbowych;
 • pism okólnych.

 

ROZDZIAŁ IV

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

 

 • 12. 1. W ramach Urzędu wyodrębnia się Centrum Aktywizacji Zawodowej, które jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, realizującą zadania w zakresie usług
  i instrumentów rynku pracy.
 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej kieruje Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Rynku Pracy, a w przypadku jego nieobecności Dyrektor Urzędu.

 

 • 13. 1. W Urzędzie mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
 • dział;
 • referat;
 • samodzielne stanowisko pracy.
 1. O ilości utworzonych działów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz zakresie ich zadań decyduje Dyrektor Urzędu w drodze zarządzenia, w oparciu o potrzeby wynikające z obowiązujących przepisów oraz posiadane środki finansowe.
 2. W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie Dyrektor Urzędu może powoływać w drodze zarządzenia zespoły i komisje zadaniowe.
 3. Dyrektor Urzędu może upoważnić kierowników komórek organizacyjnych do podpisywania pism o charakterze porządkowym, obiegowym i informacyjnym.

 

 • 14. 1. Dział jest komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką
  i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.
 1. Działem kieruje kierownik działu, a w przypadku jego nieobecności właściwy Zastępca Dyrektora Urzędu.
 2. Głównego Księgowego w przypadku nieobecności zastępuje Zastępca Głównego Księgowego.

 

 • 15. 1. Referat jest komórką organizacyjną realizującą jednolite zadania merytoryczne.
 1. Referatem, który może być tworzony w ramach działu lub jako komórka samodzielna, kieruje kierownik referatu.
 2. Kierownika referatu w przypadku nieobecności zastępuje właściwy kierownik działu, a w przypadku samodzielnego referatu Dyrektor Urzędu lub właściwy Zastępca Dyrektora Urzędu.

 

 • 16. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nieuzasadniającej powołania większej komórki organizacyjnej.

 

 • 17. Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:
 • zakres działania określony odrębnym zarządzeniem Dyrektora Urzędu;
 • wykaz stanowisk służbowych;
 • zakresy czynności pracowników;
 • karty „Opis Stanowiska Pracy”.

 

 • 18. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ V

FUNKCJONOWANIE URZĘDU

 

 • 19. 1. Szczegółowe zasady podpisywana, parafowania i obiegu dokumentów i pism określa instrukcja kancelaryjna Urzędu.
 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Urzędu podpisuje:
 • Dyrektor Urzędu lub Zastępcy Dyrektora jako dysponenci;
 • Główny Księgowy, Zastępca Głównego Księgowego lub upoważniony pracownik Działu Finansowo – Księgowego wskazany w obowiązującej karcie wzorów podpisów będącej integralną częścią umowy rachunku bankowego.
 1. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów finansowo – księgowych ustalone są odrębnymi instrukcjami.

 

 • 20. 1. Wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy Urzędu określa Regulamin Pracy.
 1. Obsługa skarg i wniosków ustalona jest odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu.

 

 • 21. 1. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt do instrukcji kancelaryjnej zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Dyrektor Urzędu może w drodze stosownego zarządzenia rozbudować i uaktualniać rzeczowy wykaz akt w ramach istniejących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej.
 2. W Urzędzie stosuje się instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 22. 1. Sprawy sporne w zakresie działania komórek organizacyjnych Urzędu rozstrzygają Dyrektor Urzędu i jego Zastępcy według swojej właściwości.
 1. W innych sprawach rozstrzygnięcia podejmuje Dyrektor Urzędu.

 

 • 23. Komórki organizacyjne przy oznaczaniu korespondencji stosują symbole określone w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 • 24. Zmiany postanowień Regulaminu mogą nastąpić w trybie przywdzianym dla jego przyjęcia.

 

 

Zarządzenie Nr 15 z 30.07.2019 r.

Zarządzenie 2 z dnia 30.01.2020 r zmiana do regul org

Załacznik do Regulaminu Organizacyjnego SCHEMAT ORGANIZACYJNY