Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Opis pomocy:

Osoba niepełnosprawna może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności przez 24 miesiące.

Wysokość pomocy:

Nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kto się może ubiegać:

Z pomocy tej może skorzystać osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, która:

 • od co najmniej 12 miesięcy nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jako osoba prowadzące działalność gospodarczą,
 • nigdy nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Obowiązek prowadzenia działalności przez okres 24 miesięcy.

Forma realizacji:

Pomoc udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej ze starostą.

Formy zabezpieczenia:

Dostępne formy zabezpieczenia przyznanych środków:

 • weksel z poręczeniem wekslowym, 
 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
 • zastawu na prawach i rzeczach,
 • poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej,
  a posiadających zdolność do czynności prawnych.

Materiały do pobrania:

Pomoc przyznawana jest na podstawie wniosku „osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” (Wn-O)

Miejsce realizacji w Krakowie:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U  2011.127.721 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2015.102)