Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKOW – DOFINANSOWANIE 15ZZB, 15ZZE USTAWY „COVID-19”

W związku z koniecznością rozliczenia otrzymanego dofinansowania z art. 15zzb oraz 15zze ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prosimy korzystających z niego Przedsiębiorców o złożenie dokumentów potwierdzających:

 • prawidłowość wykorzystania środków, o których mowa w 1 ust. 1 umowy,
 • zatrudnienie pracowników, na ktorych otrzymał dofinansowanie przez okres wskazany w 2 ust. 2 umowy.

 

Obowiązek przedłożenia dokumentacji w terminie 30 dni po upływie okresu, za który otrzymał dofinansowanie wynika z §3 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, dotyczy więc tych Przedsiębiorców, którzy wnioskowali o 1 lub 2 miesiące dofinansowania wynagrodzeń oraz zostały im wypłacone wszystkie transze.

Prosimy o złożenie dokumentacji:

 • poprzez serwis gov.pl;
 • w przypadku dużej objętości, w formie papierowej do wrzutni usytuowanej przed Urzędem (papierowe kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wykaz dokumentów:

 • formularz rozliczeniowy (dostępny na stronie >gov.pl)
 • kopia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA,
 • kopia imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA,
 • kopia imiennego raportu miesięcznego o wypłaconych świadczeniach i przerwach
  w opłacaniu składek RSA,
 • kopia listy płac lub innego dokumentu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową,
 • potwierdzenie przelewu wynagrodzenia,
 • potwierdzenie przelewu składek do ZUS.