Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

ROZLICZENIE DOFINANSOWAŃ – ART. 15 ZZB I ART. 15 ZZE USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ

W celu rozliczenia otrzymanych środków wypełnij formularz zamieszczony na stronie praca.gov.pl

Rozliczenie przygotuj dopiero po otrzymaniu wszystkich transz dofinansowania (z uwagi na ewentualne opóźnienia data 30 dni odnosi się do daty otrzymania ostatniej transzy).Nie rozliczaj osobno każdej transzy dofinansowania – rozliczenie powinno obejmować sumę wszystkich otrzymanych transz.

Do prawidłowego wypełnienia formularza rozliczeniowego wykorzystaj najnowszą wersję kalkulatora dostępną na stronie praca.gov.pl, podając te same wartości spadku obrotów co we wniosku oraz wprowadzając rzeczywiście wypłacone pracownikom kwoty wynagrodzeń za każdy miesiąc osobno.

W kalkulatorze przyporządkuj odpowiednią grupę wiekową do pracownika odnosząc się do jego wieku w chwili złożenia wniosku.

Wysokośc dofinansowania wyliczona przy użyciu aktualnej wersji kalkulatora może różnic się od wysokości dofinansowania obliczonej przez poprzednie wersje narzędzia.Na etapie wdrażania instrumentów dofinansowań Tarczy antykryzysowej, MRPiPS wprowadziło kilka modyfikacji kalkulatora, m.in. polegającą na pomniejszeniu dofinansowania o składkę zdrowotną w przypadku zwolnienia ze składek ZUS. Ewentualna nadpłata dofinansowania podlega zwrotowi.

W chwili zatwierdzenia rozliczenia Urząd pisemnie powiadomi Cię o wysokości kwoty do zwrotu oraz wskaże odpowiedni rachunek, na który należy dokonać zwrotu.

Forma złożenia rozliczenia:

 • poprzez serwis gov.pl;
 • w przypadku dużej objętości zalecane jest złożenie dokumentów do wrzutni usytuowanej przed Urzędem (papierowe kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz złożone w zaklejonej kopercie).

 

Wykaz koniecznych dokumentów:

 • formularz rozliczeniowy (dostępny na stronie gov.pl),
 • kopia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA,
 • kopia imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA,
 • kopia imiennego raportu miesięcznego o wypłaconych świadczeniach i przerwach
  w opłacaniu składek RSA (jeżeli występuje),
 • kopia listy płac lub innego dokumentu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową (w przypadku płatności wynagrodzenia gotówką, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia),
 • potwierdzenie przelewu wynagrodzenia,
 • potwierdzenie przelewu składek do ZUS,
 • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku oraz wykaz pracowników, którym przekazano dofinansowanie (dotyczy sytuacji, gdy w trakcie realizacji wniosku zmienili się pracownicy objęci dofinansowaniem i kwota wypłacona była różna od kwoty wskazanej we wniosku pierwotnym),

 

W przypadku niewykorzystania części środków otrzymanego dofinansowania dodatkowo dołącz prawidłowo wypełniony kalkulator (w wersji obowiązującej na dzień rozliczenia środków) za miesiąc, w którym środki nie były wykorzystane w całości.

W przypadku pozyskania środków na dofinansowania z innych źródeł, poinformuj Urząd o wysokości, dacie przyznania i otrzymania, instytucji przyznającej środki oraz wskaż dane pracowników, na których przyznano dofinansowanie.