Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Rezerwacja terminu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż:

 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi elektronicznej rezerwacji terminu rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” – ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie wyrażonej zgody,

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: brak określonych odbiorców danych.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Posiada Pan/Pani prawo do: cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania
z usługi elektronicznej rezerwacji terminu rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Grodzki Urząd Pracy
w Krakowie, ul. Wąwozowa 34,  moich danych osobowych:

  • Imienia, drugiego imienia, nazwiska, nr PESEL na potrzeby realizacji usługi elektronicznej rezerwacji terminu rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie powyższych danych, prawie żądania dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku chęci wycofania udzielonej zgody należy wysłać oświadczenie o wycofaniu udzielonej zgody na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie: iod@gupkrakow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

[ WYRAŻAM ZGODĘ ]