Przyznanie statusu poszukującego pracy Przyznanie statusu poszukującego pracy

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Osoba niespełniająca warunków niezbędnych do nabycia statusu osoby bezrobotnej, może zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy.

„Poszukujący pracy” - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia lub instytucjach rynku pracy, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukującego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 pkt 2)