Wsparcie osób młodych Wsparcie osób młodych

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” – POWR.01.01.01-12-0004/18

 

Realizator projektu:

 

Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji:

 

01.01.2019 – 30.06.2020

 

Wartość projektu:

 

Budżet na 2019 rok: 5 676 318,73 zł

Budżet na 2020 rok: 1 419 079,69 zł

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu.

 

Aktywizacja w ramach projektu ma poprawić sytuację uczestnika na rynku pracy poprzez:

 

 • nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy,
 • nabycie doświadczenia zawodowego i umiejętności pracowniczych,
 • uzyskanie wsparcia finansowego ułatwiającego start początkującemu przedsiębiorcy,
 • prezentację ofert wsparcia lub pracy, przekazanie aktualnych informacji o stanie rynku pracy,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy wsparcia, potwierdzenie celowości udziału
  w zaplanowanej ścieżce uczestnictwa.

 

Grupa docelowa projektu:

 

Projekt adresowany jest do 612 kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy oraz zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w tym:

 

 • co najmniej 60% osób z kategorii NEET* – 368 osób młodych,
 • co najmniej 20% osób w trudnej sytuacji na rynku pracy – 123 osoby spełniające kryterium osoby długotrwale pozostającej bez pracy** lub osoby o niskich kwalifikacjach*** lub osoby z niepełnosprawnościami,
 • co najmniej 51% uczestników stanowić będą kobiety.

 

____________________

* za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje oraz posiada status osoby bezrobotnej, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

 

** powyżej 6 miesięcy bez pracy w przypadku osób do 25 roku życia, powyżej 12 miesięcy w grupie osób 25-29 roku życia

 

*** szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum

 

Wsparciem mogą być objęte osoby spełniające warunki grupy docelowej i posiadające:

 

 • status osoby bezrobotnej,
 • I lub II profil pomocy,
 • Indywidualny Plan Działania.

 

W ramach projektu osobom młodym zostanie przedstawiona oferta w okresie do 4 miesięcy od rejestracji w przypadku osób do 25 roku życia oraz 4 miesięcy od chwili przystąpienia do projektu osób w wieku 25-29 roku życia.

 

Szczegóły wsparcia projektu

 

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie podstawowym narzędziem służącym do zaplanowania ścieżki udziału będzie Indywidualny Plan Działania, czyli plan takich działań obejmujących usługi oraz instrumenty rynku pracy, które doprowadzą do zatrudnienia. Dla każdego uczestnika doradca klienta zaplanuje szczegółowe wsparcie obejmujące min. 3 formy aktywizacji w ramach podstawowych ścieżek uczestnictwa:

 

 1. poradnictwo zawodowe + szkolenie zawodowe + pośrednictwo pracy
 2. pośrednictwo pracy + staż + pośrednictwo pracy
 3. poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej.

 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się objęcie uczestnika ścieżką złożoną, zawierającą więcej niż 1 formę kosztową, zgodnie z założeniami Indywidualnego Planu Działania.

 

  

Budżet projektu zakłada finansowanie:

Forma aktywizacji

2019

2020

Szkolenie zawodowe

70

30

Staż

326

Dotacja

158

28

 

Dokumenty do pobrania:

Forma aktywizacji

 • Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Szkolenie zawodowe

 • Organizacja szkoleń w ramach projektu
 • Plan szkoleń grupowych 2019-2020

Staż

 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • Informacja dla Bezrobotnego i Organizatora stażu
 • Lista obecności
 • Sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu

Dotacja

 • Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej
 • Zasady przyznawania środków

 

Aktualne nabory:

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach ogłaszane są w sekcji „Aktualności”

 

                                                                                                                                               

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Okres realizacji:

01.01.2018-30.06.2019

Rekrutacja:

do 31.03.2019 r. (termin końcowy rekrutacji uzależniony od zaangażowania środków)

Budżet projektu na 2018 rok:

4 176 830,51 zł

Budżet projektu na 2019 rok:

1 267 302,10 zł

Adresaci wsparcia:

Osoby w wieku 30+, należący do co najmniej jednej z grup:

 • powyżej 50 r.ż.,
 • o niskich kwalifikacjach (na poziomie do ISCED-3 włącznie /wykształcenie średnie/),
 • długotrwale pozostający bez pracy (12 miesięcy bez zatrudnienia),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,

UWAGA:

W związku z koniecznością wykonania wskaźników w projekcie, pierwszeństwo w rekrutacji posiadają osoby spełniające łącznie 2 z powyższych kryteriów.

Wsparcie w ramach projektu:

Uczestnik w ramach projektu otrzymuje wybrane usługi i instrumenty rynku pracy (w tym bezkosztowe: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz kosztowe: zgodne z potrzebami określonymi w Indywidualnym Planie Działania realizowane w projekcie formy aktywizacji). Objęcie wsparciem w projekcie ma na celu poprawę sytuacji uczestnika oraz podjęcie przez niego zatrudnienia.

Formy aktywizacji:

 • Szkolenia grupowe – dla 50 os. w 2018 r. oraz 30 os. w 2019 r.

(5 grup 10-osobowych: 1. „Spawacz w technikach TIG, MAG, MIG”, 2. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych, użytkowych programów komputerowych oraz obsługą kasy fiskalnej”, 3. „Opiekun medyczny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji i językiem niemieckim”, 4. „Księgowość z elementami kadr i płac”, 5. „Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych pow. 1 kV”) mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji uczestnika,

 •  

Plan szkoleń grupowych 2018/2019

Ankieta – zgłoszenie potrzeby szkoleniowej

Warunki uczestnictwa

 • Staże – staże w wymiarze 3-6 mies. dla min. 154 osób bezrobotnych, mające na celu nabycie przez uczestnika doświadczenia zawodowego,
 •  

Zasady organizacji stażu – informacja dla Stażysty oraz Organizatora

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - pdf  doc

Dane osobowe

Lista obecności

Sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu - pdf  doc

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 100 os. (80 dotacji w 2018 r. oraz 20 dotacji w 2019 r.) – wsparcie finansowe dla osób planujących samozatrudnienie,
 •  

Dofinansowanie – informacje ogólne

Zasady dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, ubiegających się o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej + Załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy pdf  doc

Załącznik nr 2 – Informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 – Formularz oceny

 • Prace interwencyjne – refundacja pracodawcy części kosztów zatrudnienia wypłacana przez okres 6 miesięcy, pod warunkiem zatrudnienia uczestnika na 6 miesięcy oraz utrzymania w zatrudnieniu przez kolejne 3 miesiące
 •  

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis

 • Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy
 •  

Wniosek (wyposażenie) dla przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego

Wniosek (wyposażenie) dla - żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis

Zasady dla przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego

Zasady dla żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne

Efekty realizacji projektu:

W okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. do projektu włączonych zostanie 419 osób, w tym:

 • 154 osoby powyżej 50 r.ż.
 • 152 osoby długotrwale pozostające bez pracy,
 • 46 osób z niepełnosprawnościami,
 • 231 osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety stanowić będą co najmniej 51% ogółu uczestników.

Efektem realizacji będzie podjęcie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż:

 • 42% dla uczestników powyżej 50 r.ż., długotrwale pozostających bez pracy,
  z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, kobiet

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)”

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” – RPMP.08.01.00-12-0022/19

 

Realizator projektu: Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Działanie 8.1 RPO WM (Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy)

 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2020

 

Wartość projektu EFS:

Budżet na 2019 rok: 3 644 165,13 zł

Budżet na 2020 rok: 1 227 866,81 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Aktywizacja w ramach projektu ma poprawić sytuację uczestnika na rynku pracy poprzez:

 • aktualizację wiedzy, kompetencji, kwalifikacji oraz nabycie przez uczestnika nowego zawodu,

wzbogacenie doświadczenia zawodowego i nabycie cenionych umiejętności pracowniczych,

uzyskanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

prezentację ofert wsparcia lub pracy, przekazanie aktualnych informacji o stanie rynku pracy,

pomoc w wyborze odpowiedniej formy wsparcia, potwierdzenie celowości udziału w zaplanowanej ścieżce uczestnictwa.

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt adresowany jest do 439 kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej, posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, wyłącznie do grup określanych jako osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • osób powyżej 50 r.ż. (152 osoby),

osób długotrwale bezrobotnych (137 osób),

osób z niepełnosprawnościami (51 osób),

osób o niskich kwalifikacjach /do poziomu ISCED-3 – wykształcenie do średniego włącznie/ (99 osób),

kobiet nienależących do żadnej z powyższych grup (wprzypadku zaktywizowania osób należących do w/w grup na zaplanowanym w projekcie poziomie).

Udział poszczególnych grup osób bezrobotnych (powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami wynika z udziału procentowego tych grup w ogóle osób bezrobotnych 30+ z I i II profilem pomocy według stanu na 30.11.2018 r.).

 

Wsparciem mogą być objęte osoby spełniające warunki grupy docelowej i posiadające:

 • status osoby bezrobotnej,

I lub II profil pomocy,

Indywidualny Plan Działania.

 

Szczegóły wsparcia w projekcie

Podstawowym narzędziem służącym do identyfikacji potrzeb uczestnika jest Indywidualny Plan Działania, czyli plan działań obejmujących usługi oraz instrumenty rynku pracy, które doprowadzą do zatrudnienia. Dla każdego uczestnika doradca klienta zaplanuje szczegółowe wsparcie obejmujące co najmniej 3 formy aktywizacji w ramach podstawowych ścieżek uczestnictwa:

 1. poradnictwo zawodowe + szkolenie zawodowe + pośrednictwo pracy,

pośrednictwo pracy + staż + pośrednictwo pracy,

poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej,

poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + prace interwencyjne.

  

Budżet projektu zakłada finansowanie:

Forma aktywizacji

2019

2020

Szkolenie zawodowe

60

30

Staż

211

Kontynuacja

Dotacja

90

28

Prace interwencyjne

20

Kontynuacja

 

Dokumenty do pobrania:

Forma aktywizacji

Szkolenie zawodowe

 • Organizacja szkoleń w ramach projektu

Plan szkoleń grupowych 2019-2020

Staż

 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Informacja dla Bezrobotnego i Organizatora stażu

Lista obecności

Sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu

Dotacja

 • Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

Zasady przyznawania środków

Prace interwencyjne

 • Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych

 

Aktualne nabory:

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach ogłaszane są w sekcji „Aktualności”