Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30+ w 2017-2018 r. Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30+ w 2017-2018 r.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Okres realizacji:

01.01.2018-30.06.2019

Rekrutacja:

do 31.03.2019 r. (termin końcowy rekrutacji uzależniony od zaangażowania środków)

Budżet projektu na 2018 rok:

4 176 830,51 zł

Budżet projektu na 2019 rok:

1 267 302,10 zł

Adresaci wsparcia:

Osoby w wieku 30+, należący do co najmniej jednej z grup:

 • powyżej 50 r.ż.,
 • o niskich kwalifikacjach (na poziomie do ISCED-3 włącznie /wykształcenie średnie/),
 • długotrwale pozostający bez pracy (12 miesięcy bez zatrudnienia),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,

UWAGA:

W związku z koniecznością wykonania wskaźników w projekcie, pierwszeństwo w rekrutacji posiadają osoby spełniające łącznie 2 z powyższych kryteriów.

Wsparcie w ramach projektu:

Uczestnik w ramach projektu otrzymuje wybrane usługi i instrumenty rynku pracy (w tym bezkosztowe: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz kosztowe: zgodne z potrzebami określonymi w Indywidualnym Planie Działania realizowane w projekcie formy aktywizacji). Objęcie wsparciem w projekcie ma na celu poprawę sytuacji uczestnika oraz podjęcie przez niego zatrudnienia.

Formy aktywizacji:

 • Szkolenia grupowe – dla 50 os. w 2018 r. oraz 30 os. w 2019 r.

(5 grup 10-osobowych: 1. „Spawacz w technikach TIG, MAG, MIG”, 2. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych, użytkowych programów komputerowych oraz obsługą kasy fiskalnej”, 3. „Opiekun medyczny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji i językiem niemieckim”, 4. „Księgowość z elementami kadr i płac”, 5. „Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych pow. 1 kV”) mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji uczestnika,

 •  

Plan szkoleń grupowych 2018/2019

Ankieta – zgłoszenie potrzeby szkoleniowej

Warunki uczestnictwa

 • Staże – staże w wymiarze 3-6 mies. dla min. 154 osób bezrobotnych, mające na celu nabycie przez uczestnika doświadczenia zawodowego,
 •  

Zasady organizacji stażu – informacja dla Stażysty oraz Organizatora

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - pdf  doc

Dane osobowe

Lista obecności

Sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu - pdf  doc

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 100 os. (80 dotacji w 2018 r. oraz 20 dotacji w 2019 r.) – wsparcie finansowe dla osób planujących samozatrudnienie,
 •  

Dofinansowanie – informacje ogólne

Zasady dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, ubiegających się o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej + Załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy pdf  doc

Załącznik nr 2 – Informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 – Formularz oceny

 • Prace interwencyjne – refundacja pracodawcy części kosztów zatrudnienia wypłacana przez okres 6 miesięcy, pod warunkiem zatrudnienia uczestnika na 6 miesięcy oraz utrzymania w zatrudnieniu przez kolejne 3 miesiące
 •  

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis

 • Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy
 •  

Wniosek (wyposażenie) dla przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego

Wniosek (wyposażenie) dla - żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis

Zasady dla przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego

Zasady dla żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne

Efekty realizacji projektu:

W okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. do projektu włączonych zostanie 419 osób, w tym:

 • 154 osoby powyżej 50 r.ż.
 • 152 osoby długotrwale pozostające bez pracy,
 • 46 osób z niepełnosprawnościami,
 • 231 osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety stanowić będą co najmniej 51% ogółu uczestników.

Efektem realizacji będzie podjęcie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż:

 • 42% dla uczestników powyżej 50 r.ż., długotrwale pozostających bez pracy,
  z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, kobiet

Wsparcie dla młodych (osoby bezrobotne od 18 do 29 roku życia włącznie) - w latach 2017 - 2018 Wsparcie dla młodych (osoby bezrobotne od 18 do 29 roku życia włącznie) - w latach 2017 - 2018

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (III) – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego/ Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

Realizator projektu:

Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Okres realizacji:

01.01.2017-31.12.2018

 

Wartość projektu: 14 888 176,07 zł, w tym dofinansowanie UE: 13 680 744,99 zł,

Budżet projektu na 2018 r.: 7 330 344,05 zł.

 

Czy należysz do grupy docelowej projektu – tzw. kategorii NEET?

 

Zgodnie z definicją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, grupą docelową projektu są osoby młode w wieku 15-29 l., które spełniają łącznie 3 warunki:

 • nie pracują (posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

 

Jaki jest cel projektu?

 

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 1248 kobiet i mężczyzn do 29 r.ż., którzy poprzez uczestnictwo w wybranych instrumentach i usługach rynku pracy (bezkosztowych – takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz kosztowych – stażu, szkoleniu lub dofinansowaniu podjęcia działalności gospodarczej) zidentyfikują swoje potrzeby zawodowe oraz zwiększą szanse na zatrudnienie/ samozatrudnienie.

 

Z jakiego wsparcia możesz skorzystać?

 

Jako uczestnik projektu możesz skorzystać z:

 • pośrednictwa pracy (każdy uczestnik może skorzystać z tej formy na dowolnym etapie udziału), wsparcie, poza prezentacją ofert ma na celu przekazanie istotnych dla bezrobotnego aktualnych informacji o lokalnym rynku pracy),
 • poradnictwa zawodowego (forma poprzedza szkolenie, podjęcie działalności gospodarczej, ale mogą z niej skorzystać także pozostali uczestnicy projektu) – ma charakter porady indywidualnej lub grupowej informacji zawodowej, celem której jest pomoc w wyborze dalszego wsparcia lub potwierdzenie zasadności udziału w wybranej już formie aktywizacji,
 • stażu (forma służy nabyciu doświadczenia zawodowego poprzez wykonywanie obowiązków u Organizatora bez nawiązania stosunku pracy),
 • szkolenia zawodowego (usługa szkoleniowa organizowana w trybie grupowym ma na celu uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji lub nabycie kompetencji),
 • bonu szkoleniowego (otrzymanie bonu o wartości 4 200,00 umożliwia pokrycie kosztu szkolenia/ kilku szkoleń wraz z kosztami badań, zakwaterowania, dojazdu w wybranym przez uczestnika obszarze tematycznym – wsparcie ma na celu również uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji),
 • dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej (wsparcie w kwocie 21 000,00 zł umożliwi pokrycie najważniejszych kosztów związanych z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej),

 

Podstawowe wymogi projektu:

 

 • status osoby bezrobotnej,
 • ustalony II lub I profil pomocy,
 • Indywidualny Plan Działania – przy udziale osoby bezrobotnej doradca klienta planuje ścieżkę rozwoju zawodowego obejmującą wybrane usługi i instrumenty rynku pracy adekwatne do potrzeb i sytuacji bezrobotnego,
 • spełnienie warunków grupy docelowej projektu (kryterium kategorii NEETs),
 • chęć do aktywizacji zawodowej.

Uwaga! Wsparcie dla osób do 25 r.ż. zgodnie z Programem Gwarancji dla Młodzieży musi zostać zapewnione w okresie 4 miesięcy od rejestracji, dla pozostałych uczestników - w okresie 4 miesięcy od przystąpienia do projektu.

 

Rekrutacja:

 

 • STAŻE – rekrutacja z uwagi na pełne zaangażowanie środków została zakończona,
 • SZKOLENIA ZAWODOWE W TRYBIE GRUPOWYM – rekrutacja z uwagi na pełne zaangażowanie środków została zakończona,
 • BONY SZKOLENIOWE – rekrutacja w toku – POZOSTAŁO 15 BONÓW (STAN NA 31.07.2018)
 • DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – rekrutacja w toku – POZOSTAŁO 45 DOTACJI (STAN NA 31.07.2018)

 

Gdzie znajdziesz informację na temat projektu?

 

Informacji na temat możliwości uczestnictwa w projekcie udziela Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy (pok. 134-136), na temat form aktywizacji:

 • BONY SZKOLENIOWE – tel. 12 68 68 136 (Referat Pozyskiwania i Obslugi Funduszy), tel. 12 68 68 236 (Referat Organizacji Szkoleń),
 • DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – tel. 12 68 68 136 (Referat Pozyskiwania i Obslugi Funduszy).

 

Efekty realizacji projektu:

 

W okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. do projektu włączonych zostanie 1248 osób, w tym:

 • 176 osób długotrwale pozostających bez pracy,
 • 16 osób z niepełnosprawnościami,
 • 312 osób o niskich kwalifikacjach,
 • Kobiety stanowić będą co najmniej 51% ogółu uczestników.

Efektem realizacji będzie podjęcie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż:

 • 35% dla uczestników długotrwale pozostających bez pracy,
 • 17% dla uczestników z niepełnosprawnościami,
 • 48% dla uczestników o niskich kwalifikacjach,
 • 43% dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z w/w grup.

 

Pliki do pobrania:

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA OSÓB MLODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (III)” /PODDZIAŁANIE 1.1.2 PO WER/

SZKOLENIA ZAWODOWE W TRYBIE GRUPOWYM

Szkolenia grupowe realizowane w I kwartale 2018 dla 40 os.

(4 grupy 10-osobowe: „Spawacz TIG, MAG, MIG”, „Kierowca-operator wózków jezdniowych”, „Grafika komputerowa”, „Księgowość z elementami kadr i płac”) mające na celu uzyskanie/aktualizację kwalifikacji zawodowych lub kompetencji,

Dokumenty:

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

STAŻE

Umowy kontynuowane od 2017 r. oraz staże dla min. 178 nowych uczestników projektu, mające na celu nabycie przez uczestnika doświadczenia zawodowego,

Dokumenty:

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 190 os. – wsparcie finansowe na start dla osób młodych planujących samozatrudnienie,

Dokumenty:

REKRUTACJA PROWADZONA DO WYCZERPANIA LIMITU SRODKÓW

BON SZKOLENIOWY

Bony szkoleniowe dla 40 os. – przyznanie bonu umożliwi uczestnictwo w szkoleniu zgodnym z Indywidualnym Planem Działania, u wybranego realizatora, pod warunkiem uprawdopodobnienia przez kandydata podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia

Dokumenty:

REKRUTACJA PROWADZONA DO WYCZERPANIA LIMITU SRODKÓW

 

 

AKTUALNE NABORY