Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30+ w 2017-2018 r. Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30+ w 2017-2018 r.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Okres realizacji:

01.01.2018-30.06.2019

Rekrutacja:

do 31.03.2019 r. (termin końcowy rekrutacji uzależniony od zaangażowania środków)

Budżet projektu na 2018 rok:

4 176 830,51 zł

Budżet projektu na 2019 rok:

1 267 302,10 zł

Adresaci wsparcia:

Osoby w wieku 30+, należący do co najmniej jednej z grup:

 • powyżej 50 r.ż.,
 • o niskich kwalifikacjach (na poziomie do ISCED-3 włącznie /wykształcenie średnie/),
 • długotrwale pozostający bez pracy (12 miesięcy bez zatrudnienia),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,

UWAGA:

W związku z koniecznością wykonania wskaźników w projekcie, pierwszeństwo w rekrutacji posiadają osoby spełniające łącznie 2 z powyższych kryteriów.

Wsparcie w ramach projektu:

Uczestnik w ramach projektu otrzymuje wybrane usługi i instrumenty rynku pracy (w tym bezkosztowe: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz kosztowe: zgodne z potrzebami określonymi w Indywidualnym Planie Działania realizowane w projekcie formy aktywizacji). Objęcie wsparciem w projekcie ma na celu poprawę sytuacji uczestnika oraz podjęcie przez niego zatrudnienia.

Formy aktywizacji:

 • Szkolenia grupowe – dla 50 os. w 2018 r. oraz 30 os. w 2019 r.

(5 grup 10-osobowych: 1. „Spawacz w technikach TIG, MAG, MIG”, 2. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych, użytkowych programów komputerowych oraz obsługą kasy fiskalnej”, 3. „Opiekun medyczny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji i językiem niemieckim”, 4. „Księgowość z elementami kadr i płac”, 5. „Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych pow. 1 kV”) mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji uczestnika,

 •  

Plan szkoleń grupowych 2018/2019

Ankieta – zgłoszenie potrzeby szkoleniowej

Warunki uczestnictwa

 • Staże – staże w wymiarze 3-6 mies. dla min. 154 osób bezrobotnych, mające na celu nabycie przez uczestnika doświadczenia zawodowego,
 •  

Zasady organizacji stażu – informacja dla Stażysty oraz Organizatora

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - pdf  doc

Lista obecności

Sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu - pdf  doc

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 100 os. (80 dotacji w 2018 r. oraz 20 dotacji w 2019 r.) – wsparcie finansowe dla osób planujących samozatrudnienie,
 •  

Dofinansowanie – informacje ogólne

Zasady dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, ubiegających się o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej + Załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy pdf  doc

Załącznik nr 2 – Informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 – Formularz oceny

 • Prace interwencyjne – refundacja pracodawcy części kosztów zatrudnienia wypłacana przez okres 6 miesięcy, pod warunkiem zatrudnienia uczestnika na 6 miesięcy oraz utrzymania w zatrudnieniu przez kolejne 3 miesiące
 •  

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis

 • Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy
 •  

Wniosek (wyposażenie) dla przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego

Wniosek (wyposażenie) dla - żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis

Zasady dla przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego

Zasady dla żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne

Efekty realizacji projektu:

W okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. do projektu włączonych zostanie 419 osób, w tym:

 • 154 osoby powyżej 50 r.ż.
 • 152 osoby długotrwale pozostające bez pracy,
 • 46 osób z niepełnosprawnościami,
 • 231 osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety stanowić będą co najmniej 51% ogółu uczestników.

Efektem realizacji będzie podjęcie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż:

 • 42% dla uczestników powyżej 50 r.ż., długotrwale pozostających bez pracy,
  z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, kobiet

Wsparcie dla młodych (osoby bezrobotne od 18 do 29 roku życia włącznie) - w latach 2017 - 2018 Wsparcie dla młodych (osoby bezrobotne od 18 do 29 roku życia włącznie) - w latach 2017 - 2018

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Okres realizacji:

01.01.2017-31.12.2018

Rekrutacja:

do 15.12.2018 r. (termin końcowy rekrutacji uzależniony od zaangażowania środków)

Budżet projektu na 2018 rok:

7 330 344,05 zł

Adresaci wsparcia:

 • osoby do 29 r.ż. z kategorii NEET (pozostający poza sferą zatrudnienia i edukacji), przy czym osoby do 25 r.ż. do chwili otrzymania wsparcia kosztowego w projekcie nie mogą być zarejestrowane w Urzędzie dłużej niż 4 miesiące. Priorytetowo aktywizowani są długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED-3 /poziom wykształcenia: do średniego włącznie/). Wymogiem bezwzględnym uczestnictwa w projekcie jest: status osoby bezrobotnej, ustalony I lub II profil pomocy oraz opracowany Indywidualny Plan Działania.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wsparcie w ramach projektu:

Uczestnik w ramach projektu otrzymuje wybrane usługi i instrumenty rynku pracy (w tym bezkosztowe: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz kosztowe: zgodne z potrzebami określonymi w Indywidualnym Planie Działania realizowane w projekcie formy aktywizacji). Objęcie wsparciem w projekcie ma na celu poprawę sytuacji uczestnika oraz podjęcie przez niego zatrudnienia.

Formy aktywizacji:

 • Szkolenia grupowe realizowane w I kwartale 2018 – dla 40 os.

(4 grupy 10-osobowe: „Spawacz TIG, MAG, MIG”, „Kierowca-operator wózków jezdniowych”, „Grafika komputerowa”, „Księgowość z elementami kadr i płac”) mające na celu uzyskanie/aktualizację kwalifikacji zawodowych lub kompetencji,

Dokumenty:

Plan szkoleń grupowych 2017/2018

Rekrutacja na szkolenia grupowe została zakończona.

 • Staże – umowy kontynuowane od 2017 r. oraz staże dla min. 178 nowych uczestników projektu, mające na celu nabycie przez uczestnika doświadczenia zawodowego,

Dokumenty:

Zasady organizacji stażu – informacja dla Stażysty oraz Organizatora

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Lista obecności

Sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 190 os. – wsparcie finansowe na start dla osób młodych planujących samozatrudnienie,

Dokumenty:

Dofinansowanie – informacje ogólne

Zasady dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, ubiegających się o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik nr 2 – Informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 – Formularz oceny

 • Bony szkoleniowe – dla 40 os. – przyznanie bonu umożliwi uczestnictwo w szkoleniu zgodnym z Indywidualnym Planem Działania, u wybranego realizatora, pod warunkiem uprawdopodobnienia przez kandydata podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia

Dokumenty:

Zasady ubiegania się o sfinansowanie szkoleń w formie bonów szkoleniowych

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

Wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu przejazdu

Wniosek o wypłatu ryczałtu z tytułu zakwaterowania
Krajowa oferta pracy - załącznik wymagany

Efekty realizacji projektu:

W okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. do projektu włączonych zostanie 1248 osób, w tym:

 • 176 osób długotrwale pozostających bez pracy,

 • 16 osób z niepełnosprawnościami,

 • 312 osób o niskich kwalifikacjach,

 • kobiety stanowić będą co najmniej 51% ogółu uczestników.

Efektem realizacji będzie podjęcie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż:

 • 35% dla uczestników długotrwale pozostających bez pracy,

 • 17% dla uczestników z niepełnosprawnościami,

 • 48% dla uczestników o niskich kwalifikacjach,

 • 43% dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z w/w grup.