Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30+ w 2017-2018 r. Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30+ w 2017-2018 r.

Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30+ w 2017-2018 r.

 

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków III” realizowany w ramach  Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

 

Grupa docelowa projektu:

osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, w tym:

  • powyżej 50 r.ż.,
  • długotrwale pozostające bez pracy (co najmniej 12 miesięcy),
  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach (zgodnie z klasyfikacją ISCED do poziomu ISCED-3 włącznie: wykształcenie średnie)
  • kobiety

 

Ogólne informacje o projekcie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Wsparcie udzielane w ramach projektu:

 

Informacje dodatkowe:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje wszystkich Organizatorów stażu, że :

„ … Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników. Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X Kodeksu pracy „profilaktyczna ochrona zdrowia” (z tych przepisów wynika m. in., iż osoby przyjmowane do pracy poddawane są wstępnym badaniom lekarskim – art. 229 §. 1 pkt 1). Badania te, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, są przeprowadzone na koszt pracodawcy.

Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej
z uwagi na warunki pracy.

W myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,  a zatem zgodnie z wyżej powołanymi przepisami (…) pracodawca będzie zobowiązany do skierowania bezrobotnego na swój koszt, na badania wstępne przed dopuszczeniem bezrobotnego do wykonywania pracy, chyba, że bezrobotny posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Powyższe uregulowanie zostało zawarte w umowach o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego w § 5 pkt d

 

Wsparcie dla młodych (osoby bezrobotne od 18 do 29 roku życia włącznie) - w latach 2017 - 2018 Wsparcie dla młodych (osoby bezrobotne od 18 do 29 roku życia włącznie) - w latach 2017 - 2018

Wsparcie dla osób młodych (od 18 do 29 r.ż. włącznie) w 2017-2018 r.

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków III” realizowany w ramach  Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

 

Grupa docelowa projektu:

Osoby w wieku 18-29 r.ż. pozostające bez pracy należące do kategorii NEET (osoby, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu)

 

Ogólne informacje o projekcie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Wsparcie udzielane w ramach projektu:

 

Informacje dodatkowe:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje wszystkich Organizatorów stażu, że :

„ … Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników. Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X Kodeksu pracy „profilaktyczna ochrona zdrowia” (z tych przepisów wynika m. in., iż osoby przyjmowane do pracy poddawane są wstępnym badaniom lekarskim – art. 229 §. 1 pkt 1). Badania te, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, są przeprowadzone na koszt pracodawcy.

Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej
z uwagi na warunki pracy.

W myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,  a zatem zgodnie z wyżej powołanymi przepisami (…) pracodawca będzie zobowiązany do skierowania bezrobotnego na swój koszt, na badania wstępne przed dopuszczeniem bezrobotnego do wykonywania pracy, chyba, że bezrobotny posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Powyższe uregulowanie zostało zawarte w umowach o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego w § 5 pkt d

Wsparcie dla osób BEZROBOTNYCH, od 18 do 29 roku życia włącznie Wsparcie dla osób BEZROBOTNYCH, od 18 do 29 roku życia włącznie

 

 

 

 

Wsparcie dla osób BEZROBOTNYCH, od 18 do 29 roku życia włącznie

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków II” realizowany w ramach  Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacje dodatkowe:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje wszystkich Organizatorów stażu, że :

„ … Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników. Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X Kodeksu pracy „profilaktyczna ochrona zdrowia” ( z tych przepisów wynika m. in., iż osoby przyjmowane do pracy poddawane są wstępnym badaniom lekarskim – art. 229 §. 1 pkt 1). Badania te, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, są przeprowadzone na koszt pracodawcy.

Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

W myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

 a zatem zgodnie z wyżej powołanymi przepisami (…) pracodawca będzie zobowiązany do skierowania bezrobotnego na swój koszt, na badania wstępne przed dopuszczeniem bezrobotnego do wykonywania pracy, chyba, że bezrobotny posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Powyższe uregulowanie zostało zawarte w Umowach o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego w § 5 pkt d

Wsparcie dla osób BEZROBOTNYCH, mających 30 lat i więcej Wsparcie dla osób BEZROBOTNYCH, mających 30 lat i więcej

Wsparcie dla osób BEZROBOTNYCH, mających 30 lat i więcej

Projekt ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (II), Kierunek – Praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacje dodatkowe:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje wszystkich Organizatorów stażu, że :

„ … Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników. Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X Kodeksu pracy „profilaktyczna ochrona zdrowia” ( z tych przepisów wynika m. in., iż osoby przyjmowane do pracy poddawane są wstępnym badaniom lekarskim – art. 229 §. 1 pkt 1). Badania te, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, są przeprowadzone na koszt pracodawcy.

Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

W myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

 a zatem zgodnie z wyżej powołanymi przepisami (…) pracodawca będzie zobowiązany do skierowania bezrobotnego na swój koszt, na badania wstępne przed dopuszczeniem bezrobotnego do wykonywania pracy, chyba, że bezrobotny posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Powyższe uregulowanie zostało zawarte w Umowach o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego w § 5 pkt d

Wsparcie dla osób BEZROBOTNYCH, od 18 do 29 roku życia włącznie w 2015 roku Wsparcie dla osób BEZROBOTNYCH, od 18 do 29 roku życia włącznie w 2015 roku

Wsparcie dla osób BEZROBOTNYCH, od 18 do 29 roku życia włącznie 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Formy pomocy:

Wzory wniosków:

  • O zorganizowanie stażu,
  • O dofinansowanie na podjęcie własnej działalności gospodarczej,
  • O skierowanie na szkolenie.