Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej

Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej

Urząd pracy zobowiązany jest niezwłocznie po zarejestrowaniu osoby bezrobotnej ustalić dla niej profil pomocy, który zawierać będzie właściwy, ze względu na potrzeby bezrobotnego, zakres form pomocy.

Przy ustalaniu profilu urząd pracy bierze pod uwagę:

 • oddalenie od rynku pracy - czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy:
  • wiek,
  • płeć,
  • poziom wykształcenia,
  • umiejętności,
  • uprawnienia,
  • doświadczenie zawodowe,
  • czas pozostawania bez pracy,
  • miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy,
  • dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami;
 • gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy - czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy:
  • zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy,
  • gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy,
  • dyspozycyjność,
  • powody skłaniające do podjęcia pracy,
  • powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy,
  • dotychczasową oraz aktualną gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami.

 

Ustalanie profilu pomocy:

Powiatowy urząd pracy informacje niezbędne do określenie profilu pomocy uzyskuje z danych dostępnych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego oraz w trakcie wywiadu prowadzonego z bezrobotnym przez pracownika powiatowego urzędu pracy.

 

Powiatowy urząd pracy ustala profil pomocy, przetwarzając informacje, o których mowa powyżej, z wykorzystaniem udostępnianych przez ministra właściwego do spraw pracy systemów teleinformatycznych.

 

Po ustaleniu profilu pomocy urząd pracy informuje osobę bezrobotną, jakimi formami pomocy może zostać objęta, w ramach ustalonego profilu pomocy.

 

Urząd pracy może ustanowić jeden z trzech profili pomocy:

 • Profil pomocy I – dla osób aktywnych, gotowych od razu do podjęcia zatrudnienia. Realizacja Indywidualnego Planu Działania w tym profilu nie powinna przekroczyć 180 dni.
 • Profil pomocy II – dla osób wymagających intensywnego wsparcia ze strony urzędu w celu znalezienia zatrudnienia. Realizacja IPD w tym profilu nie powinna przekroczyć 540 dni.
 • Profil pomocy III – dla osób oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia ze strony urzędu i innych instytucji rynku pracy. Realizacja IPD w tym profilu nie powinna przekroczyć 720 dni.

 

Katalog form pomocy z uwzględnieniem profili pomocy opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Katalog form pomocy z uwzględnieniem profili pomocy opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Katalog form pomocy z uwzględnieniem profili pomocy opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

 

Lp.

 

Forma pomocy

Profil pomocy I

Profil pomocy II

Profil   pomocy         III

 

Uwagi

 

1.

 

pośrednictwo pracy (36)

 

 

 

*

* tylko  w  ramach  programu  specjalnego albo zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub w spółdzielni socjalnej osób prawnych

 

2.

 

poradnictwo zawodowe (38)

 

 

 

*

w profilu I i III tylko w uzasadnionych przypadkach

* tylko w ramach programu specjalnego

 

3.

 

szkolenia dla bezrobotnych w ramach planu szkoleń (40 ust. 1)

 

 

 

*

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

* tylko w ramach programu specjalnego

 

4.

 

szkolenia wskazane przez bezrobotnego (40 ust. 3)

 

 

 

 

 

w profilu I tylko jeśli szkolenie wskazane przez bezrobotnego jest zbieżne tematycznie ze szkoleniem grupowym oferowanym przez urząd – w takim przypadku bezrobotny może być skierowany na to szkolenie grupowe

 

5.

szkolenia w ramach umów trójstronnych między PUP, instytucją szkoleniową i pracodawcą (40 ust. 2e)

 

 

 

*

 

* tylko w ramach programu specjalnego

 

6.

 

finansowanie kosztów egzaminów (40 ust. 3a)

 

 

 

*

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

* tylko w ramach programu specjalnego

7.

pożyczka dla bezrobotnego na szkolenie (42)

 

 

 

8.

sfinansowanie studiów podyplomowych (42a)

 

 

 

 

9.

koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, na badania lekarskie lub psychologiczne, do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych (45 ust. 1, ust. 3-5)

 

 

 

*

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

*   tylko   w   ramach   programu   specjalnego

 

10.

 

koszty zakwaterowania (45 ust. 2)

 

 

 

*

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

* tylko w ramach programu specjalnego

 

11.

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (46 ust. 1 pkt 1 i 1a)

 

 

 

*

 

* tylko w ramach programu specjalnego

 

12.

przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (46 ust. 1 pkt 2)

 

 

 

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

 

13.

jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego (47)

 

 

 

 

 

14.

koszty zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, na targi i giełdy pracy zorganizowane przez wojewódzki urząd pracy (48a)

 

 

 

 

15.

prace interwencyjne (51)

 

*

* tylko w ramach programu specjalnego

16.

staż (53)

 

*

* tylko w ramach programu specjalnego

 

17.

przygotowanie zawodowe dorosłych w 2 formach: nauka zawodu i przyuczenie do pracy (53a)

 

 

 

*

 

* tylko w ramach programu specjalnego

18.

stypendia na kontynuowanie nauki (55)

 

 

 

19.

roboty publiczne (57)

 

*

* tylko w ramach programu specjalnego

20.

grant na telepracę (60a)

 

*

* tylko w ramach programu specjalnego

 

21.

świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (60b)

 

 

 

*

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

* tylko w ramach programu specjalnego

 

22.

refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 r.ż. podejmujących pierwszą pracę (60c)

 

 

 

 

23.

dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+ (60d)

 

*

* tylko w ramach programu specjalnego

24.

refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (61)

 

*

* tylko w ramach programu specjalnego

 

25.

umowa z agencją zatrudnienia na doprowadzenie bezrobotnego do zatrudnienia (61b)

 

 

 

 

 

26.

 

pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (61e pkt 2)

 

 

 

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

27.

Program Aktywizacja i Integracja (62a)

 

 

 

28.

zatrudnienie wspierane u pracodawcy1) (62b ust. 1 pkt 2)

 

 

 

 

29.

podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne2) (62b ust. 1 pkt 2)

 

 

 

 

30.

programy specjalne (66a)

 

  3)

 

31.

działania aktywizacyjne zlecone przez wojewódzki urząd pracy (66d)

 

tylko dla długotrwale bezrobotnych

 

32.

 

bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia (66k)

 

 

 

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

 

33.

 

bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia (66l)

 

 

 

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

 

34.

 

bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia (66m)

 

 

 

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

 

35.

 

bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia (66n)

 

 

 

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

36.

prace społecznie użyteczne (73a)

 

*

* tylko  w  ramach  programu  specjalnego oraz PAI

37.

wsparcie, o którym mowa w art. 12 ust 3a ustawy o spółdzielniach

 

*

* tylko po realizacji PAI

1)Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn zm.) udzielanie wsparcia w utrzymaniu aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, założenie lub przystąpienie do spółdzielnisocjalnej.

2)Zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn.zm.).

3)W ramach programów specjalnych wsparcie dla osób z ustalonym profilem pomocy III obejmuje formy, o których mowa w punktach niniejszej tabeli: 1-3, 5-6, 9-11, 15-17, 19-21, 23-24, 36.

 

Uwaga

Powyższy katalog form pomocy, przedstawiony w układzie wg. kolejności przepisów nie wyczerpuje wszystkich form pomocy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy. Wyszczególnione zostały najistotniejsze formy pomocy, które w największym zakresie realizowane są przez urzędy pracy wobec osób bezrobotnych.

Przygotowując tabelę przyjęto nadrzędną zasadę, że dostęp do form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy determinuje brzmienie art. 33 ust. 2C ustawy.

Indywidualny plan działania Indywidualny plan działania

Indywidualny plan działania

Indywidualny plan działania przygotowany zostanie z udziałem bezrobotnego nie później niż w terminie 60 dni od dnia określenia profilu pomocy.

Indywidualny plan działania (IPD) będzie określa w szczegolności:

 • działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;
 • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
 • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy;
 • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Pomoc przewidziana w ramach profilu pomocy jest realizowana przez powiatowy urząd pracy na podstawie przygotowanego z bezrobotnym indywidualnego planu działania, w okresie nie dłuższym niż:

1)180 dni dla profilu pomocy I;

2) 540 dni dla profilu pomocy II;

3) 720 dni dla profilu pomocy III.

Powiatowy urząd pracy, w okresie realizacji IPD, co najmniej raz na 60 dni kontaktuje się z bezrobotnym, w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego. Kontakt z bezrobotnym może być realizowany w formie spotkania z bezrobotnym, rozmowy telefonicznej albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Przydatne informacje

Powiatowy urząd pracy może ponownie ustalić profil pomocy, jeżeli w trakcie realizacji działań przewidzianych w ramach IPD nastąpi zmiana sytuacji bezrobotnego w zakresie oddalenia bezrobotnego od rynku pracy  lub gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy, uznana przez powiatowy urząd pracy lub bezrobotnego za uzasadnioną przyczynę do ustalenia nowego profilu pomocy .

Jeżeli w wyniku realizacji IPD nie udało się doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy w okresie, o którym mowa w § 7, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy realizacji IPD i ponownie ustala profil pomocy.

Podstawa prawna

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U.  2015 r, poz.149 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Pomocy Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. 2014 r., poz. 631)