Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawca przysługuje prawo do:

 • nawiązania stosunku pracy,

 • rozwiązywania stosunku pracy,

 • ustalania warunków pracy i płacy,

 • żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,

  • imiona rodziców,

  • datę urodzenia,

  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  • wykształcenie,

  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 • zażądania podania innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

 • żądanie podania przez pracownika numeru PESEL nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL),

 • dochodzenia od pracownika wyrównania szkody, którą poniósł wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie,

 • przyznania nagród i wyróżnień,

 • zastosowania wobec pracownika kary upomnienia, nagany oraz kar pieniężnych

Pracodawca ma obowiązek:

 • szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

 • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

 • organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

 • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

 • ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 • stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

 • zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

 • stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

 • przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.