Prawa bezrobotnych Prawa bezrobotnych

Prawa bezrobotnych


Bezrobotny ma prawo do:

 • korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, znajdujacych się w dyspozycji urzedu pracy,

 • bycia kierowanym na szkolenie,

 • korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,

 • korzystania z fachowego i profesjonalnego poradnictwa zawodowego, uczestniczenia w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,

 • przebywania w okresie nie dłuższym niż 10 dni za granicą lub pozostawania w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, jeżeli o tym fakcie zawiadomi urząd pracy. W ciągu jednego roku kalendarzowego okres ten nie może przekroczyć łącznie 10 dni.

Ponadto osoba bezrobotna, spełniająca konieczne warunki, ma prawo do:

 • zostania kierowaną do do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych,

 • uzyskania dodatku aktywizacyjnego w jeżeli uprzednio pobierała zasiłek dla bezrobotnych i podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy,

 • korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

 • uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • uzyskania finansowania kosztów studiów podyplomowych,

 • uzyskania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,

 • uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,

 • uzyskania stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji,

 • bycia kierowaną do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,

 • ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną,

 • uzyskania zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Bezrobotnemu do 30 roku życia może zostać przyznany bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy