Prace społecznie użyteczne Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne

 

Czym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 

Kto może zostać skierowany na prace społecznie użyteczne?

Na prace społecznie użyteczne możesz zostać skierowany, jeśli jesteś osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczysz                         w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

 

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego               z Twoim doradcą w urzędzie.

 

Jak długo mogą trwać prace społecznie użyteczne?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

Dlaczego warto skorzystać z prac społecznie użytecznych?

Korzystając z prac społecznie użytecznych, będziesz mógł zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Będziesz także otrzymywać świadczenie w określonej wysokości, która podlega waloryzacji.

 

Przydatne informacje

W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych nadal będziesz posiadać status osoby bezrobotnej.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73a)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych