Wniosek o opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa co do zgodności z potrzebami rynku pracy kształcenia w zawodzie Wniosek o opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa co do zgodności z potrzebami rynku pracy kształcenia w zawodzie

Powiatowa Rada Zatrudnienia Powiatowa Rada Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia

 

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działań Powiatowej Rady Zatrudnienia należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia na terenie Miasta;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia;
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia na terenie Miasta;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
 • opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 • opiniowanie wniosków trybie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) w sprawie umorzenia w części lub w całości nienależnie pobranego świadczenia ze środków Funduszu Pracy;
 • opiniowanie wniosków w trybie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) w sprawie umorzenia w części lub w całości jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany:

 • na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
 • z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia trwa 4 lata.

 

 

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krakowie na lata 2013 - 2017

 

Dnia 3.10.2013 r. Zarządzeniem 2859/2013 Prezydenta Miasta Krakowa została powołana nowa Powiatowa Rada Zatrudnienia w skład której wchodzą:

1.Przedstawiciele związków zawodowych:

 • Stanisław Mierzyński
 • Jerzy Smoła
 • Krzysztof Knapik

2.Przedstawiciele organizacji pracodawców:

 • Małgorzata Michalska
 • Jan Popiołek
 • Jerzy Tomasik
 • Władysław Świadek

3.Przedstawiciel społeczno - zawodowych organizacji rolników:

 • Marian Baś

4.Przedstawiciele samorządu terytorialnego:

 • Stanisław Zięba
 • Anna Korfel – Jasińska
 • Jan Żądło
 • Józefa Grodecka

5.Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:

 • Marta Wyderka
 • Mieczysław Szwagrzyk

Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa zapewnia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

W oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 180/2016 z dnia 26.01.2016 r. oraz nr 447/2016 z dnia 04.02.2016 r. zmianie uległ skład Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa.

W miejsce Pani Józefy Grodeckiej reprezentującej przedstawicieli samorządu terytorialnego powołany został Pan Witold Kramarz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz w miejsce Pana Jana Popiołka reprezentującego przedstawicieli organizacji pracodawców zrzeszonych w „Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej” powołany został Pan Antoni Matyasik – Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej POPON.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Grodzkiemu Urzędu Pracy w Krakowie.

 

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

 

Dnia 16.10.2013 r. rozpoczęła działalność w nowym składzie Powiatowa Rada Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa, podczas której Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył podziękowania członkom poprzedniej kadencji i akty nominacyjne nowym członkom Rady.