Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Styczeń 2021r. więcej

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.01.2021 r.

Struktura w %

Od 25 do 30 roku życia

1979

12,2

Do 25 roku życia

1344

8,3

Długotrwale bezrobotni

6550

40,4

Powyżej 50 roku życia

4536

28,0

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1654

10,2

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

7

0,0

Niepełnosprawni

933

5,8

 

Zdecydowaną większość osób bezrobotnych stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Spośród 16211 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.01.2021 r. aż 73,8% ogółu bezrobotnych zaliczana jest do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Luty 2021r. więcej