Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Od 19 marca rusza nabór na wnioski o organizowanie prac interwencyjnych!

Od dnia 19.03.2021 ogłaszamy nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór będzie prowadzony przez cały rok (do wyczerpania środków).

Prace interwencyjne mogą być finansowane w ramach:

 • Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – grupą docelową projektu są osoby do 29 r.ż., w tym osoby, które nie pracują, nie szkolą się i nie kształcą (NEET), osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach (do ISCED-3), z niepełnosprawnościami, a także pozostałe osoby bezrobotne do 29 r.ż.
 •  

 • Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – grupą docelową projektu są osoby w wieku 30+ spełniające co najmniej 1 kryterium: osoba powyżej 50 r.ż., osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach (do ISCED-3), osoba z niepełnosprawnościami. W projekcie uczestniczyć będą również kobiety 30+ niespełniające żadnego z kryteriów, z uwzględnieniem pierwszeństwa w rekrutacji osób z w/w grup.
 •  

 • Środków Funduszu Pracy.

 
SKŁADANIE WNIOSKU
 
Przed złożeniem wniosku o organizowanie prac interwencyjnych zapoznaj się z informacjami dotyczącymi organizacji prac interwencyjnych:
KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ INFORMACJE

Na komplet dokumentów składają się:

 • Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych wraz z załącznikami (.DOC,.PDF)
 • Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis / załącznik nr 2/ (.PDF)

Powyższe dokumenty należy pobrać i wypełnić.
Jeśli masz już wszystkie potrzebne informacje, możesz złożyć wniosek wraz z załącznikami w formie:

 • papierowej – przesyłając listownie na adres Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków lub osobiście do skrzyni ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu czynnej całą dobę (z napisem DZIENNIK PODAWCZY),
 • elektronicznej poprzez platformę e-PUAP, praca.gov,
 • Wnioski składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

   
  Wnioski niepodpisane w sposób wskazany powyżej, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

  Złóż tyle wniosków ile osób pragniesz zatrudnić w myśl zasady jeden wniosek dla jednej osoby bezrobotnej.
   
  Otrzymasz refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy w kwocie zasiłku dla bezrobotnych (1200,00 zł – obowiązującej w roku 2021 r.) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
   
  Odpowiedź na wniosek zostanie do Ciebie przesłana listownie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Nie będziemy informować telefonicznie o rozpatrzeniu wniosku przed tym terminem.

  W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU, TO URZĄD PODEJMUJE DECYZJE O ŹRÓDLE FINANSOWANIA.

  W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU, TO URZĄD PODEJMUJE DECYZJE O ŹRÓDLE FINANSOWANIA.

  Jeśli masz pytania – zadzwoń!
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje na temat procedury zawarcia umowy w sprawie organizowania prac interwencyjnych są pod numerami telefonów:

  12 68 68 023
  12 68 68 024
  12 68 68 122
  12 68 68 123