Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Od 18 lutego 2021 r. rusza nabór na zorganizowanie stażu!

Od dnia 18.02.2021 ogłaszamy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór będzie prowadzony przez cały rok (do wyczerpania środków).

 

W zależności od kryteriów, które spełni kandydat, staż może być finansowany w ramach:

  • Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – grupą docelową projektu są osoby do 29 r.ż., w tym osoby, które nie pracują, nie szkolą się i nie kształcą (NEET), osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotni,   o niskich kwalifikacjach (do ISCED-3), z niepełnosprawnościami, a także pozostałe osoby bezrobotne do 29 r.ż.
  • Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – grupą docelową projektu są osoby w wieku 30+ spełniające co najmniej 1 kryterium: osoba powyżej 50 r.ż., osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach (do ISCED-3), osoba z niepełnosprawnościami. W projekcie uczestniczyć będą również kobiety 30+ niespełniające żadnego z kryteriów, z uwzględnieniem pierwszeństwa w rekrutacji osób z w/w grup.
  • Środki Funduszu Pracy przeznaczone w szczególności na aktywizację zawodową osób niespełniających kryteriów grupy docelowej projektu w ramach PO WER oraz w ramach RPO WM.

 

SKŁADANIE WNIOSKU

Przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zapoznaj się z zasadami dla organizatora stażu:

 

POBIERZ ZASADY

Składając wniosek należy pobrać i wypełnić wzór dokumentu wraz z załącznikami:

 

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w formie:

  • papierowej – przesyłając listownie na adres Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków lub osobiście do skrzyni ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu czynnej całą dobę (z napisem DZIENNIK PODAWCZY),
  • elektronicznej poprzez platformę e-PUAP
    Wnioski składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
  2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 
Wnioski niepodpisane w sposób wskazany powyżej, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listownie do wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Urząd nie będzie informował telefonicznie o rozpatrzeniu wniosku przed tym terminem.

 
W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU, TO URZĄD PODEJMUJE DECYZJE O ŹRÓDLE FINANSOWANIA.
 

Jeśli masz pytania – zadzwoń!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje na temat procedury zawarcia umowy o zorganizowanie stażu udzielane są pod numerami telefonów:
 
12 68 68 106
12 68 68 111
12 68 68 215