Statut Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Statut Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Statut Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 

Załącznik do Uchwały Nr CXVII/1860/14

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 października 2014 r.

 

Statut

Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 

§ 1.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zwany dalej „GUP” działa na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie na dwie jednostki organizacyjne: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie i Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2.

1.1. GUP jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2.Siedzibą GUP jest Miasto Kraków.

3.Terenem działalności GUP jest obszar Gminy Miejskiej Kraków.

4. Nadzór nad działalnością GUP sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

5.Dyrektora GUP powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Krakowa w trybie określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

§ 3.

GUP realizuje zadania samorządu powiatu w szczególności w zakresie:

1) polityki rynku pracy;

2) realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

3) realizacji usług rynku pracy;

4) realizacji instrumentów rynku pracy;

5) rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy;

6) przyznawania i wypłacania zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

7) realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

§ 4.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez GUP, w tym strukturę organizacyjną GUP określa regulamin organizacyjny wprowadzany przez Dyrektora GUP, przyjęty przez Prezydenta Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

 

§ 5.

1.Na czele GUP stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.

2.Dyrektor GUP działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa określających jego uprawnienia i kompetencje.

3.Dyrektor GUP na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa jest uprawniony do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym między innymi do wydawania decyzji administracyjnych i dysponowania środkami w sprawach objętych zakresem zadań realizowanych przez GUP. Na wniosek Dyrektora GUP, Prezydent Miasta Krakowa może upoważnić innych pracowników GUP między innymi do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

4.Dyrektor GUP jest upoważniony do reprezentowania Prezydenta Miasta Krakowa przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania GUP oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.Dyrektor GUP wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz regulaminy dotyczące działania i funkcjonowania GUP.

 

§ 6.

1.GUP jako jednostka budżetowa działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2.Podstawą gospodarki finansowej GUP jest roczny plan finansowy GUP opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora GUP na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Krakowa.

3.GUP realizuje zadania finansowane ze środków:

1)budżetowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu Gminy Miejskiej Kraków;

2)krajowych funduszy celowych, tj. Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rocznych planów finansowych;

3)funduszy zagranicznych przedakcesyjnych, strukturalnych, Funduszu Spójności finansowanych w ramach projektów.

4.Środki na działalność prowadzoną przez GUP określone w ust. 3, przekazywane są na rachunek GUP prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

 

§ 7.

1. GUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i w jego imieniu wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor GUP.

2. Zastępców Dyrektora GUP powołuje i odwołuje Dyrektor GUP.

3. Regulaminy pracy i wynagradzania pracowników GUP ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Dyrektor GUP.

 

§ 8.

Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Rady Miasta Krakowa.

Regulamin Organizacyjny Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Regulamin Organizacyjny Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Regulamin Organizacyjny Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 02.01.2015 r.

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie określa organizację i zasady jego funkcjonowania.

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków;

2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krakowa;

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Grodzki Urząd Pracy w Krakowie;

4) Dyrektorze Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;

5) Funduszach – należy przez to rozumieć środki w ramach funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz inne środki zagraniczne i krajowe;

6) FP – należy przez to rozumieć Fundusz Pracy będący funduszem celowym do finansowania zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

7) PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będący funduszem celowym do finansowania zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

8) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;

10) Statucie – należy przez to rozumieć Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do Uchwały Nr CXVII/1860/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.

 

§ 3. 1. Urząd jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Siedzibą i terenem działania Urzędu jest obszar Miasta.

 

§ 4. Urząd działa na podstawie:

1) art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy;

2) art. 33 i 33 b pkt 2 w związku z art. 91 i 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym;

3) decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie podziału

Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie;

4) Statutu;

5)niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5. Przedmiotem podstawowej działalności Urzędu jest wykonywanie zadań obejmujących:

1) opracowanie i realizację programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

6) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;

7) realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

8) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

9) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

11) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

12) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

13) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

14) współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków FP;

15) współpracę z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

16) współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

18) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z FP świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z FP,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z FP, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy, oraz innych świadczeń finansowanych z FP, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy;

19) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a ustawy;

20) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w szczególności przez:

a) realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,

b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

21) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

22) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

23) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

24) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu;

25) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

26) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i FP;

27) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy;

28) organizację i realizowanie programów specjalnych;

29) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie;

30) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

31) współpracę z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust.4 ustawy;

32) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;

33) rehabilitację zawodową określoną w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

§ 6. 1. Urząd wykonuje zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności z :

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

3) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

7) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;

9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

11) ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

2. Urząd wykonuje zadania wynikające z uchwał Rady Miasta Krakowa oraz zarządzeń Prezydenta.

 

§ 7. W realizacji zadań Urząd współdziała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Wojewodą Małopolskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Powiatową Radą Rynku Pracy, innymi powiatowymi urzędami pracy, organizacjami pracodawców i związków zawodowych i innymi organizacjami statutowo zajmującymi się problematyką rynku pracy.

 

ROZDZIAŁ III

KIEROWNICTWO URZĘDU

§ 8. 1. Na czele Urzędu stoi Dyrektor Urzędu, który kieruje jednostką jednoosobowo

i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu jest Prezydent.

3. Dyrektor Urzędu w stosunku do pracowników Urzędu jest pracodawcą w rozumieniu

przepisów Kodeksu Pracy.

4. Dyrektor Urzędu reprezentuje Urząd na zewnątrz.

 

§ 9. 1. Dyrektor Urzędu kieruje działalnością Urzędu przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora:

1) ds. Rynku Pracy;

2) ds. Organizacyjnych oraz Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

2. Zastępców Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

3. Zastępcy Dyrektora Urzędu wykonują swoje zadania w zakresie określonym przez Dyrektora Urzędu w drodze zarządzenia.

4. Dyrektor Urzędu, jego Zastępcy oraz inni kierownicy i pracownicy Urzędu wydają decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach w zakresie ustalonym upoważnieniem Prezydenta.

5. Dyrektor Urzędu i jego Zastępcy działają na podstawie i w zakresie udzielonych przez Prezydenta pełnomocnictw i upoważnień.

 

§ 10. 1. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie kompetencje i odpowiedzialność Dyrektora Urzędu.

2. W przypadku nieobecności Dyrektora Urzędu i Zastępcy Dyrektora ds. Rynku Pracy zastępstwo sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie kompetencje i odpowiedzialność Dyrektora Urzędu.

§ 11. Dyrektor Urzędu kieruje Urzędem poprzez wydawanie:

1) zarządzeń wewnętrznych;

2) poleceń służbowych;

3) pism okólnych.

 

ROZDZIAŁ IV

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

§ 12. 1. W ramach Urzędu wyodrębnia się Centrum Aktywizacji Zawodowej, które jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, realizującą zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

2. Centrum Aktywizacji Zawodowej kieruje Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Rynku Pracy, a w przypadku jego nieobecności Dyrektor Urzędu.

 

§ 13. 1. W Urzędzie mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) dział;

2) referat;

3) samodzielne stanowisko pracy.

2. O ilości utworzonych działów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz zakresie ich zadań decyduje Dyrektor Urzędu w drodze zarządzenia, w oparciu o potrzeby wynikające z obowiązujących przepisów oraz posiadane środki finansowe.

3. W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie Dyrektor Urzędu może powoływać w drodze zarządzenia zespoły i komisje zadaniowe.

4. Dyrektor Urzędu może upoważnić kierowników komórek organizacyjnych do podpisywania pism o charakterze porządkowym, obiegowym i informacyjnym.

 

§ 14. 1. Dział jest komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.

2. Działem kieruje kierownik działu, a w przypadku jego nieobecności właściwy Zastępca Dyrektora Urzędu.

 

§ 15. 1. Referat jest komórką organizacyjną realizującą jednolite zadania merytoryczne.

2. Referatem, który może być tworzony w ramach działu lub jako komórka samodzielna, kieruje kierownik referatu.

3. Kierownika referatu w przypadku nieobecności zastępuje właściwy kierownik działu, a w przypadku samodzielnego referatu Dyrektor Urzędu lub właściwy Zastępca Dyrektora Urzędu.

§ 16. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nieuzasadniającej powołania większej komórki organizacyjnej.

 

§ 17. Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

1) zakres działania określony odrębnym zarządzeniem Dyrektora Urzędu;

2) wykaz stanowisk służbowych;

3) zakresy czynności pracowników;

4) karty „Opis Stanowiska Pracy”.

 

§ 18. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący

załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ V

FUNKCJONOWANIE URZĘDU

§ 19. 1. Szczegółowe zasady podpisywana, parafowania i obiegu dokumentów i pism określa instrukcja kancelaryjna Urzędu.

2. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Urzędu podpisuje:

1) Dyrektor Urzędu lub Zastępcy Dyrektora jako dysponenci;

2) Główny Księgowy lub upoważniony pracownik Działu Finansowo – Księgowego wskazany w obowiązującej karcie wzorów podpisów będącej integralną częścią umowy rachunku bankowego.

3. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów finansowo – księgowych ustalone są odrębnymi instrukcjami.

 

§ 20. 1. Wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy Urzędu określa Regulamin Pracy.

2. Obsługa skarg i wniosków ustalona jest odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu.

 

§ 21. 1. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt do instrukcji kancelaryjnej zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor Urzędu może w drodze stosownego zarządzenia rozbudować i uaktualniać rzeczowy wykaz akt w ramach istniejących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej.

3. W Urzędzie stosuje się instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. 1. Sprawy sporne w zakresie działania komórek organizacyjnych Urzędu rozstrzygają Dyrektor Urzędu i jego Zastępcy według swojej właściwości.

2. W innych sprawach rozstrzygnięcia podejmuje Dyrektor Urzędu.

 

§ 23. Komórki organizacyjne przy oznaczaniu korespondencji stosują symbole określone w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 24. Zmiany postanowień Regulaminu mogą nastąpić w trybie przywidzianym dla jego przyjęcia

 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE – pobierz tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne działania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 

 

Podstawy prawne działania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie