Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej

Na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 374 z późn. zm.),

Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dniem 2 lipca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r.
Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020r.
Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Wniosek o pożyczkę należy składać w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.

Uwaga wnioski należy składać:

  • w postaci papierowej – pocztą lub osobiście do skrzynki przed budynkiem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
    komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosków oraz ich skrupulatne wypełnianie. Pomoże to uniknąć błędów i przyspieszy proces weryfikacji wniosków.

W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania wniosków prosimy, aby w miarę możliwości wnioski były kierowane za pośrednictwem praca.gov.pl

Dokumenty do pobrania (art.15zzda)