Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Nabór na wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r. godz 14.45 .

Informujemy, że od 1 marca do 15 marca 2021 r. godz. 14.45 będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 • Projekt PO WER – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)/(VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Zgodnie z założeniami projektu„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)/(VI)”, nabór dotyczy wyłącznie osób w przedziale wiekowym 18-29 lat.

 • Projekt RPO WM – „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)/(VII)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
 • Zgodnie z założeniami projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)/(VII)”, nabór dotyczy wyłącznie osób należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),
 • osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia), czyli posiadających wykształcenie:
 • – podstawowe (ISCED 1 ),
  – gimnazjalne (ISCED 2),
  – ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum (ISCED 3)

 • kobiety nienależące do żadnej z powyższych grup (w przypadku zaktywizowania osób należących do w/w grup na zaplanowanym w projekcie poziomie).
 • Środki Funduszu Pracy – osoby nie spełniające żadnego z w/w kryteriów

 

SKŁADANIE WNIOSKU TYLKO W WERSJI PAPIEROWEJ

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z zasadami dla osób ubiegających się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej:

POBIERZ ZASADY

Składając wniosek w wersji tradycyjnej (papierowej) należy pobrać i wydrukować, a następnie wypełnić wzory dokumentów:

 • Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej + załącznik nr 1 (.DOC, .PDF)
 • Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis / załącznik nr 2/ (
  .PDF)
 • Klauzula dotycząca tytułu prawnego do lokalu /załącznik nr 3/ (.PDF)
 • Formularz oceny wniosku (.PDF)
 • „Indywidualny Plan Działania” – Formularz IPD/ (.PDF)

Celem założenia/zaktualizowania Indywidualnego Planu Działania określającego ścieżkę aktywizacji zawodowej (o którym mowa w pkt. 1b zasad) należy uzupełnić i złożyć wraz z wnioskiem formularz „Indywidualny Plan Działania” – Formularz IPD/ (PDF)

Pomocą w wypełnianiu wniosku jest instrukcja w formie filmiku, która krok po kroku poprowadzi bezrobotnego w uzupełnianiu dokumentów:

FILMIK INSTRUKTAŻOWY

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2)/ wypełnisz z pomocą wzoru dostępnego poniżej:

WZÓR WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA NR 2

Jeżeli masz już wszystkie potrzebne informacje, możesz złożyć wniosek wraz z kompletem załączników w zaklejonej kopercie w terminie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.: godz. 14.45

 • do skrzyni opatrzonej napisem Dziennik Podawczy znajdującej się przed wejściem do Urzędu,
 • drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej wysyłając na adres:
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
  (decyduje data wpływu do Urzędu).

 
UWAGA:
Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających:

 • wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom),
 • kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty),
 • doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy itp.) referencje,
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa użyczenia, najmu lub akt własności),
 • podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności, tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.

 
Kolejność składania wniosków nie decyduje o sposobie ich rozpatrzenia.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wnioski rozpatrywane są w trybie konkursowym, nie podlegają weryfikacji przed złożeniem, pracownicy urzędu nie pomagają w ich uzupełnieniu, od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listownie do wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Urząd nie będzie informował telefonicznie o rozpatrzeniu wniosku przed tym terminem.
 
W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU TO URZĄD PODEJMUJE DECYZJĘ O ŹRÓDLE FINANSOWANIA. Wnioskodawca nie będzie musiał składać kolejnego wniosku w związku z zakwalifikowaniem do danego programu.

Z uwagi z panującą sytuację epidemiologiczną oraz przyspieszenie procedury poprzedzającej podpisanie umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku formalności związane z zabezpieczeniem dofinansowania (tj. podpisanie weksla, deklaracji wekslowej i wymaganych dokumentów) będą leżały po stronie wnioskodawcy.
Po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem tut. Urzędu (wzory dokumentów zostaną przesłane drogą mailową) dokumenty należy sporządzić na własny koszt u notariusza.

Jeśli masz pytania – zadzwoń!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje w sprawie dotacji udzielane są pod numerami telefonów:
12 68 68 108
12 68 68 215