Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Mikropożyczka – Zasady wsparcia

 

1. Mikropożyczka w wysokości 5 000 zł jest wsparciem bezzwrotnym;
wnioski można składać
tylko do 10 czerwca 2021 roku


 2.Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane jest osobom samozatrudnionym
oraz przedsiębiorcom zatrudniającym maksymalnie 9 pracowników

 

3. Grodzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski wszystkich przedsiębiorców,
którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Krakowa

 

4. Jedynym warunkiem, jaki muszą spełnić starający się o dofinansowanie jest
prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., co oznacza,
że działalność gospodarcza nie może być zawieszona 29 lutego 2020 r.
lub 31 marca 2020 r. Działalność gospodarcza nie może być zawieszona także
w dniu składania wniosku.

 

5. Skorzystanie z innych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej nie ma wpływu
na możliwość ubiegania się o mikropożyczkę.

 

6. Mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł udzielana jest jednorazowo. Urząd Pracy
przekazuje środki na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku,
a środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej czy administracyjnej.

 

7. Pożyczka podlega automatycznemu umorzeniu, pod warunkiem,
że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia
pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez Urząd Pracy na konto
przedsiębiorcy. Umorzenie pożyczki będzie następowało z urzędu,
bez zaangażowania przedsiębiorcy.

 

8. Jeśli przedsiębiorca w wymaganym czasie 3 miesięcy zawiesi swą działalność,
podlegać będzie obowiązkowi spłaty pożyczki, zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Urząd Pracy. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie
spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki, Pożyczkobiorca spłaca
pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki.
Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek pozostaje w gestii Starosty.

 

9. Wartość pożyczki (bez odsetek) stanowi pomoc publiczną, mającą na celu
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa
w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe Ramy Środków Pomocy Państwa
w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19
(Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)