Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Mikropożyczka – Pytania i odpowiedzi

1. Kto może ubiegać się o mikropożyczkę?

Bezzwrotną pomoc finansową w ramach Tarczy Antykryzysowej tzw. „mikropożyczkę” otrzymać mogą wszyscy samozatrudnieni oraz właściciele firm i przedsiębiorcy zatrudniający max do 9 pracowników. Jedynym warunkiem jaki muszą spełnić jest prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w dniu składania wniosku jak i w dniu 29 lutego lub 31 marca 2020 r.

 

2. Czy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może złożyć wniosek
o pożyczkę? 

Tak, w Tarczy Antykryzysowej, osoby, które aktualnie nie zatrudniają oraz nigdy wcześniej nie zatrudniały pracowników mogą również otrzymać wsparcie. Co ważne, utrzymanie stanu zatrudnienia nie jest już warunkiem niezbędnym do uzyskania pożyczki!

 

3. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i pracując na etacie, mogę złożyć wniosek o mikropożyczkę?

Tak. Wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł przeznaczone jest na bieżące działania firm, niezależnie od innych form zatrudnienia ich właścicieli. W przyznawaniu mikropożyczek z Tarczy Antykryzysowej nie obowiązują też żadne kryteria dochodowe
ani progi procentowe dla ponoszonych strat.

 

4. Czy pobierając emeryturę i prowadząc jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, mogę złożyć wniosek o pożyczkę?

Tak. Wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł przeznaczone jest na bieżące działania firm, niezależnie od innych form świadczeń uzyskiwanych przez samozatrudnionych czy właścicieli firm.

 

5. Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej można wnioskować
o pożyczkę?

Tak, jeśli działalność nie była zawieszona na dzień 29 lutego lub 31 marca 2020 r. oraz
nie jest zawieszona w dniu składania wniosku.

 

6. Czy cała kwota – 5 TYS. ZŁ wypłacana jest w całości czy w ratach?

Każdy przedsiębiorca, którego wniosek jest zaakceptowany, otrzymuje jednorazowy przelew na pełną kwotę dofinansowania działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł. Kwota pożyczki przekazywana jest na numer konta wskazany we wniosku. 

 

7. Jak długo będę czekać na rozpatrzenie wniosku? 

Po trudnym okresie początkowym, w którym wprowadzano Tarczę Antykryzysową (kwiecień – czerwiec) nastąpiło znaczne przyspieszenie i od września 2020 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rozpatruje wnioski złożone na bieżąco. Jeżeli dokumenty są poprawnie wypełnione i nie ma potrzeby wprowadzania korekt – wsparcie finansowe
trafia do firm po ok. 2 tygodniach od złożenia wniosku online. Wnioski wrzucane w formie tradycyjnej do skrzynek przed Urzędem, ze względów epidemiologicznych rozpatrywane są w dłuższym przedziale czasowym (max 1 miesiąc).

 

8. Czy trzeba rozliczać pożyczkę? Czy pożyczka będzie podlegała kontroli?

Nie. Tarcza Antykryzysowa nie określa czy i w jaki sposób badana będzie trudna sytuacja wnioskodawcy. Korzystanie z tej formy wsparcia wynika z subiektywnie odczuwanego przez przedsiębiorcę pogorszenia się sytuacji jego firmy w związku z epidemią koronawirusa. Celem jest wsparcie bieżących kosztów prowadzenia działalności bez wskazana jakiejkolwiek ich kategorii.

 

9. Jakie są warunki umorzenia pożyczki?

Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest wymóg prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia jej otrzymania (także dla wnioskodawców, którzy otrzymali pożyczkę przed 17 kwietnia 2020 r.). Spełnienie powyższego warunku powoduje
jej automatyczne umorzenie, bez jakiegokolwiek zaangażowania ze strony przedsiębiorcy.

 

10. Do kiedy mam wydać otrzymane pieniądze?

Przepisy nie wskazują żadnego terminu na wydanie środków z pożyczki. Ma być ona realizowana zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na koszty związane z bieżącą działalnością, np. podatki, opłaty, składki ZUS, leasing, czynsz i media, koszty doradztwa prawnego
i inne.

 

11. Czy mikroprzedsiębiorca, który skorzysta z dofinansowania do wynagrodzeń
i składek z art.15zzb, może skorzystać z pożyczki?

Tak, pod warunkiem, że nie wykorzysta kwoty pożyczki na finansowanie wynagrodzeń i należnych od tego wynagrodzenia składek ZUS.

 

12. W jaki sposób z pożyczki 5 tys. zł może skorzystać spółka cywilna? 

Spółka cywilna nie występuje o udzielenie pożyczki. Tylko WSPÓLNIK spółki cywilnej może złożyć wniosek o mikropożyczkę, podając we wniosku swój indywidualny numer NIP.

 

13. Do którego urzędu pracy mam złożyć wniosek o pożyczkę? 

Wniosek o pożyczkę należy składać w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Grodzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w Krakowie.

 

14. Czy muszę odręcznie wypełniać i podpisywać załączniki dołączane do wniosku, który składam on-line?

Nie. Składając dokumenty w formie elektronicznej, wnioskodawca podpisuje w całości komplet dokumentacji poprzez podpis elektroniczny lub profil zaufany. W komplecie musi znaleźć się również pobrana ze strony internetowej umowa w formacie pliku pdf (załącznik nr 2), która również nie powinna być podpisywana odręcznie.

 

15. Jak mam podpisać elektronicznie pakiet dokumentów?

Komplet dokumentów (umowa pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami) podpisywana jest online wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, dostępnym również w bankowości elektronicznej. Składanie wniosków drogą elektroniczną odbywa się poprzez platformę www.praca.gov.pl

 

16. Co muszę zrobić przed podpisaniem wniosku wraz z załącznikami?

Przed wysłaniem kompletu dokumentów online należy dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone do nich dane, poprawność zapisów we właściwym polach zgodnie z ich określeniem (można to zrobić na podglądzie dokumentu) oraz poprawność zgromadzonych załączników. Na komplet dokumentów składają się:

  • wniosek
  • załącznik nr 1 tj. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
  • umowa pobrana ze strony w formacie .pdf

 

17. Czy mogę złożyć wniosek w wersji papierowej?

Tak, ale należy pamiętać, iż ze względów epidemiologicznych ta forma powoduje wydłużony (max do 1 miesiąca) czas podejmowania decyzji. Komplet uzupełnionych dokumentów można przesłać listownie na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
ul. Wąwozowa 34,
31-752 Kraków lub dostarczyć osobiście do skrzynki przed budynkiem Urzędu (dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu)

UWAGA: dokumenty niezbędne do uzyskania mikropożyczki można pobrać tutaj: DOKUMENTY DO POBRANIA 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił specjalną infolinię dla przedsiębiorców; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje w sprawie mikropożyczek udzielane są pod numerami telefonów:

12 68 68 024

12 68 68 122

12 68 68 123

12 68 68 023