Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Komunikat o wdrożeniu dodatkowych procedur obsługi klientów w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zmienia istniejące zasady obsługi klientów.

Rozwiązania te pozwolą zachować płynność świadczonych przez Urząd usług.

Swoje sprawy należy załatwiać przy wykorzystaniu usług elektronicznych.

Korzystając z usług elektronicznych przez Internet można, m.in.:

 • dokonać pełnej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy mając profil zaufany lub podpis elektroniczny za pośrednictwem systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl);
 • złożyć ofertę pracy, w tym ofertę w celu uzyskania informacji starosty;
 • złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;
 • zgłosić wyjazd, podjęcie pracy, założenie działalności gospodarczej bądź rezygnację ze statusu osoby bezrobotnej.

 

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

Pełna lista elektronicznych formularzy dostępna jest na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w zakładce Usługi Elektroniczne

http://www.gupkrakow.pl/strona-glowna/uslugi-elektroniczne/ .

 

Terminy wizyt w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Osoby bezrobotne mające ustalony termin stawienia się w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
w miesiącu marcu br., a nie dostały jeszcze informacji o jego przeniesieniu proszone są o kontakt telefoniczny z Centrum Aktywizacji Zawodowej – Referatem Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES pod numerem (12) 68 68 159; (12) 68 68 169 lub poprzez e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

Osoby te mogą telefonicznie lub poprzez e-mail wystąpić z prośbą o przesunięcie terminu.

Kontaktując się z Urzędem należy podać swoje dane osobowe numer PESEL, adres oraz numer telefonu do kontaktu.

 

 

Współpraca z pracodawcami

Wszystkie wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się m.in. o organizację stażu, refundację kosztów zatrudnienia (prac interwencyjnych, doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy) proszę przesyłać do Urzędu drogą pocztową na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.

W przypadku realizacji usług i instrumentów rynku pracy prosimy o korzystanie z usług elektronicznych lub poczty tradycyjnej.

 

Dane kontaktowe:

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – tel. 12 68 68 235, 12 68 68 285
 • szkolenia, bon szkoleniowy, sfinasowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji –
  12 68 68 235, 12 68 68 285
 • staże, bon stażowy, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 (a w przypaku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7) – 12 68 68 215, 12 68 68 275
 • jednorazowe przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, prace społecznie – użyteczne – tel. 12 68 68 213
 • dodatek aktywizacyjny, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, jednorazowa refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, bon zatrudnieniowy dla osób do 30 roku życia, prace interwencyjne
  12 68 68 284, 12 68 68 265
 • refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne –
  12 68 68 214
 • dofinasowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z EFS – tel. 12 68 68 108

 

 • szkolenia współfinansowane ze środków EFS – tel. 12 68 68 108
 • staże w ramach projektu współfinansowanego z EFS – tel. 68 68 111
 • dotacje, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia i staże ze środków PFRON – 12 68 68 109.

 

W przypadku pytań dotyczących bieżącej pracy Urzędu, oferowanych form wsparcia, prosimy
o kontakt za pośrednictwem telefonu lub wiadomości elektronicznych. Na stronie BIP Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=58816  w zakładce Struktura organizacyjna dostępne są dane teleadresowe poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Jednocześnie informujemy, iż pismo do Urzędu można przesłać poprzez: https://epuap.gov.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej grodzki@gupkrakow.pl; sekretariat@gupkrakow.pl.

Istnieje również możliwość wrzucenia podpisanego pisma do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w okolicy wejścia do budynku Urzędu przy ul. Wąwozowej 34 w Krakowie.

Ten sposób obsługi klientów będzie obowiązywał do odwołania.

Do pobrania: numery telefonów pod którymi można zasięgnąć informacji