Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Komunikat dot. DOFINANSOWANIA KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW – art. 15zzb, 15zze

Urząd przyznaje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w liczbie nieprzekraczającej liczby zgłoszonej we wniosku oraz do kwoty wnioskowanej.

 

Wnioski o dofinansowanie są składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika.

 

Przedsiębiorca nie składa comiesięcznych oświadczeń dot. stanu zatrudnienia; jest zobowiązany do poinformowania urzędu pracy w formie oświadczenia o każdej zamianie danych dotyczących zatrudnionych pracowników objętych dofinansowaniem oraz w zakresie ich wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych.

 

Przypominamy, że zgodnie z pkt. 8 i 9 złożonego we wniosku oświadczenia wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów jako załączników do pisma poprzez portal praca.gov.pl: zakładka „Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pisma do Urzędu – PSZ-PU”.  Dane sprawy – proszę podać nr wniosku, którego dotyczą przesyłane dokumenty.