Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Od 2 listopada do 16 listopada 2020r. rusza kolejny nabór na wnioski o dofinansowanie

Od 2 listopada 2020 r. rusza nabór na wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionychzakończenie naboru 16 listopada 2020r.

 

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ

PRACOWNIKÓW oraz NALEŻNYCH składek ZUS ODPROWADZANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ – nie więcej niż 70% min. wynagrodzenia

na podstawie art.15zze2 Specustawy COVID-19- przyznawane jest ze środków Funduszu Pracy:

Kościelnym osobom prawnym działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostkom organizacyjnym.

 

O wsparcie należy wystąpić na druku PSZ-DKWK poprzez moduł praca.gov.pl

Należy zapoznać się z zasadami wsparcia przed złożeniem wniosku, informacje dostępne są https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly

W zał. nr 1 do wniosku tj.

FORMULARZU INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19;
należy zaznaczyć jako podmiot ubiegający się:

Kościelna Osoba Prawna

 

Wnioskodawca jeżeli nie przesyła wniosku i umowy poprzez moduł praca.gov.pl  osobiście podpisując swoim profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym zobowiązany jest do udzielenia pełnomocnictwa dla osoby wyznaczonej do złożenia druku i podpisania umowy wraz z zał. w formie elektronicznej.

Taki dokument pełnomocnictwa należy sporządzić na dzień przesyłania wniosku i obowiązkowo załączyć do formularza wniosku druk PSZ-DKWK.

W kalkulatorze dofinansowania, należy wykazać wszystkich pracowników, którzy nie przebywają na zasiłku macierzyńskim lub ojcowskim, świadczeniu rehabilitacyjnym bądź urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.

Kościelna osoba prawna nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Wyjątek stanowi dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Podstawa prawna

Art. 15zze2 ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

 

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

oraz NALEŻNYCH składek ZUS ODPROWADZANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ

art.15zzb (dot. DKWP) oraz art.15zze (dot. DKWO dla organizacji pozarządowej NGO) Specustawy COVID-19

Dotyczy przedsiębiorców

mikro- od 1 do 9 pracowników

mały – od 10 do 49 pracowników

średni – od 50 do 249 pracowników

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

oraz NALEŻNYCH składek ZUS ODPROWADZANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ –

art.15zzb (dot. DKWP) oraz art.15zze (dot. DKWO dla organizacji pozarządowej NGO) Specustawy COVID-19

 

GDZIE ZNAJDĘ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

Wnioski są przygotowane i opracowane wraz z załącznikami przez departament informatyki MRPiPS oraz udostępnione do przesyłania w formie elektronicznej przez moduł www.praca.gov.pl

Do przesyłki wniosku w formie elektronicznej potrzebujesz

profil zaufany lub podpis kwalifikowany

Zachęcamy Przedsiębiorców do składania wniosków w takiej formie.

Warto złożyć wniosek elektroniczny, ze względu na wymagane załączniki, które należy wypełnić z kompletnymi danymi, aby właściwie wyliczyć wnioskowaną kwotę dofinansowania.

 

Co trzeba zrobić przed wypełnieniem formularza?

Trzeba wypełnić kalkulator dostępny przed formularzem wniosku lub pobrać ze strony odpowiednio:

 • dla pracodawców/przedsięborców (do wniosku PSZ-DKWP)

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

i zapisać dane w celu dołączenia do wniosku w formie elektronicznej

 • dla organizacji pozarządowych (do wniosku PSZ-DKWO)

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Kalkulator ułatwia uporządkowanie informacji o przedsiębiorstwie i jego pracownikach mających zostać objętymi programem oraz ułatwienie pracodawcom obliczeń potrzebnych do złożenia wniosku.

Do którego urzędu składam wniosek o dofinansowanie?

Tylko ze względu na miejsce siedziby firmy. Jeżeli adres siedziby jest w Krakowie, firma zarejestrowana jest na terenie miasta- KRAKÓW,
to wniosek należy złożyć do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (31-725, ul. Wąwozowa 34).

W innym przypadku należy wybrać odpowiedni PUP lub inny Urząd Pracy wg adresu siedziby przedsiębiorcy.

Warunek ten wynika ze zmiany w obowiązującej ustawie COVID-19

Tylko w jednym Urzędzie Pracy możliwe jest złożenie wniosku -oświadczenie we wniosku.

W jaki sposób dowiem się czy wniosek wpłynął do urzędu, jeśli składam go elektronicznie?

Sprawdzanie statusu wniosku następuje po zalogowaniu na praca.gov.pl – SPRAWY – (UPP) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – informuje, że wniosek został wysłany do Urzędu– jeżeli taki dokument jest widoczny na koncie to znaczy, że dostarczony został drogą elektroniczną do wskazanego Urzędu.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Wnioskodawca wykazuje spadek obrotów gospodarczych firmy w związku z epidemią COVID-19. Spełnia także warunki wymienione w oświadczeniu zawartym we wniosku.

Zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia w zakresie wszystkich pracowników wykazanych w zał. nr 2 do wniosku tj. kalkulatorze przez cały okres dofinansowania.

SPÓŁKA CYWILNA

W jaki sposób składa wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń S.C., która zatrudnia pracowników?

Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej i w przypadku gdy S.C. zatrudniania pracowników, uprawniony wspólnik do reprezentowania pracodawcy zbiorowego, składa wniosek w imieniu spółki cywilnej wskazując numer NIP i REGON Spółki CYWILNEJ.

KTÓRYCH PRACOWNIKÓW WLICZAĆ I WYKAZYWAĆ WE WNIOSKU

Jak prawidłowo określić stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy?

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich, urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosowana jest do weryfikacji czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY WE WNIOSKU

KALKULATOR – ZAŁ. NR 2 DO WNIOSKU

Gdzie należy wykazać pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, a gdzie wpisuje się w ramach umowy zlecenia?

 1. Kalkulator dofinansowania w zał. nr 2 do wniosku jest arkuszem do wypełnienia w zakresie pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

 2. W drugim arkuszu Kalkulator dofinansowania, należy uwzględnić dane pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, pracę nakładczą i umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecania, zgodnie z Art. 15zzb ust. 2 ustawy. Wszystkie dane wprowadzone w tym arkuszu zostaną dodane do sumarycznych wartości w arkuszu „dofinansowanie umów o pracę”

WNIOSKODAWCO PRZED WYPEŁNIENIEM CZYTAJ OPISY

Prosimy o zapoznanie się z opisami poszczególnych kolumn w arkuszu, ze względu na konieczność sporządzenia prawidłowych danych dotyczących:

 • PESEL należy wpisać obowiązkowo, chyba że nie został nadany

 • Wykształcenie (często kolumna nie jest uzupełniana, ma znaczenie dla projektów EFS) oraz

 • Czy wiek pracownika przekracza 30 lat?

(proszę wybrać: 0, gdy „nie przekracza”, 1, gdy „przekracza”)

Jeżeli pracownik ma mniej niż 30 lat należy wybrać „0”

Jeżeli pracownik ma 30 lat i więcej należy wybrać „1”

 • Wynagrodzenie brutto – kwota miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Jakość złożonego wniosku ma wpływ na termin jego rozpatrzenia.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI A DOFINANSOWANIE

Ile musi istnieć firma, żeby ubiegać się o dofinansowanie?

Aby spełnić warunek wyliczenia spadku obrotów i porównanie z analogicznym okresem 2 miesięcy w roku 2019, firma musi działać co najmniej 14 miesięcy.

Czy wnioskodawcą może być pracodawca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Okres który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów, musi być w czasie gdy działalność była aktywna.

Celem tej pomocy jest niwelowanie skutków wirusa COVID-19, jeśli działalność była zawieszona (w okresie wykorzystanym do obliczenia obrotów), spadek nie mógł nastąpił w wyniku COVID-19.

DOFINANSOWANIE A ŚWIADCZENIA Z ZUS

Czy dofinansowanie może być przyznane pracodawcy, który zatrudnia pracowników przebywających na zasiłku opiekuńczym ( nad dzieckiem do 8 lat) wypłacanym przez ZUS bądź na zwolnieniu chorobowym?

Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu świadczenie faktycznie jest wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Czy mogę skorzystać z dofinansowania przy zwolnieniu z opłacania składek ZUS?

Nie zależnie od rodzaju ulgi (zwolnienie lub umorzenie 50% składek) przyznanej w ZUSie, jeżeli wnioskodawca skorzystał z tej formy pomocy, przy wnioskowaniu o dofinansowanie to przysługuje tylko część do wynagrodzenia.

Jeżeli Wnioskodawca zamierza skorzystać lub skorzystał ze zwolnienie z opłacania składek ZUS (odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników), w kalkulatorze w kolumnie „Czy pracownik objęty jest zwolnieniem ze składek ZUS” należy wskazać „0”. Kalkulator wyliczy kwotę należną bez składek których pracodawca nie odprowadza na podstawie zwolnienie lub umorzenia do 50%.

Czy przedsiębiorcy zatrudniający jedynie studentów do 26 roku życia, mogą otrzymać dofinansowanie do ich wynagrodzeń w sytuacji gdy wystąpił co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych?

Tak, pracodawca, który korzysta z ustawowego zwolnienia z opłacania składek ZUS do umów za tych pracowników, dlatego może skorzystać z dofinansowania do ich wynagrodzeń.

Czy pracodawca, który zatrudnia emeryta/emerytkę może skorzystać z dofinansowania?

Pracodawca zatrudniający pracowników – emerytów również może starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

 

ZATRUDNIENIE W TRAKCIE DOFINANSOWANIA

Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania stanu zatrudnienia przez okres trwania dofinansowania,

co w przypadku jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia i w trakcie zatrudnienia pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę?

Jeżeli stan zatrudnienia pracowników objętych wnioskiem w kolejnym miesiącu będzie inny od początkowego ( z dnia złożenia wniosku – oświadczenie nr 2 do umowy), to przedsiębiorca otrzyma proporcjonalnie pomniejszone dofinansowanie. Oświadczenie przedsiębiorcy składane jest co miesiąc, kiedy pracownik już nie pracuje, należy wpisać w przypadku wynagrodzenia czy składek „0” zł.

Czy jeżeli jeden z pracowników złożył wypowiedzenie 29.02.2020 r. i pracuje do 31.05.2020 r., to należy takiego pracownika ująć w wykazie i starać się o dofinansowanie, skoro trzeba utrzymać pracowników w zatrudnieniu przez kolejne miesiące?

Można takiego pracownika objąć wnioskiem ale po wygaśnięciu zatrudnienia przedsiębiorca ma obowiązek skorygowania comiesięcznego oświadczenia o tego pracownika. Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu nie dotyczy czynności prawnych, jak rozwiązanie/ wygaśnięcie umowy o pracę, czy losowych – śmieć pracownika. Odnosi się do działań z winy pracodawcy.

Jeśli przy dofinansowaniu pracownik zwolni się sam albo zostanie zwolniony dyscyplinarnie to czy pracodawca zwraca przyznane dofinansowanie na tę osobę czy na wszystkich pracowników?

Przedsiębiorca po wygaśnięciu zatrudnienia z winy pracownika ma obowiązek skorygowania comiesięcznego oświadczenia. W ramach tej formy wsparcia nie ma obowiązku uzupełnienia innym pracownikiem.

 

DOFINANSOWANIE A INNE ŚWIADCZENIA

w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy…

np. w ramach prac interwencyjnych, bonu zatrudnieniowego itp.

Jeżeli pracodawca ma zatrudnionych 5 pracowników, z czego 2 w ramach prac interwencyjnych, czy na 3 pozostałych może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Tak, w ramach pozostałych trzech pracowników otrzyma dofinansowanie. Nie może ująć w kalkulatorze osób, które już są objęte refundacją ze środków publicznych.

Czy można skorzystać z pomocy w ramach przestoju ekonomicznego z FGŚP a potem przejść na dofinansowanie do pensji pracowników w ramach art. 15zzzb lub art.15zze?

Dopuszczalne jest skorzystanie z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach obu tych form pod warunkiem, że nie będą dotyczyć tych samych pracowników.

FORMY WSPARCIA, KTÓRE SIĘ NIE WYKLUCZAJĄ, ALE POD WARUNKIEM?

Zwolnienie z ZUS i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jeśli środki z nie zostaną przeznaczone na ten sam cel. Przy czym, jeśli przedsiębiorca otrzymał zwolnienie z ZUS, dofinansowanie dla pracowników będzie przyznane jedynie na wynagrodzenia, bez składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy udzielenie dofinansowania w ramach art.15zzb, art.15zze oraz pożyczki się wyklucza?

Pożyczka (art. 15zzd) ma być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, a dofinansowanie w art. 15zzb jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Czy osoba  zatrudniająca  (poniżej 10 osób) osoby wyłącznie na umowę zlecenie jest traktowana jako samozatrudniona i może się ubiegać o dofinansowanie z art. 15zzc a jednocześnie ubiegać o dofinansowanie dla zatrudnionych pracowników na umowę zlecenie z art. 15zzb?

Tak, taki przedsiębiorca może jednocześnie skorzystać z obu instrumentów, o ile środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

Wypłata wynagrodzenia a otrzymanie dofinansowania

Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie pracownikom przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie?

Oczywiście pracodawca ma prawo do uzyskania pomocy w ramach art.15zzb, art. 15zze w związku z wypłatą dofinansowania przez Urząd później niż rzeczywisty termin wypłaty pensji pracownikom.

Dofinansowanie wypłacone przez Urząd już po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę wypłat wynagrodzeń, de facto stanie się refundacją.

Przedsiębiorca ma problem z wyliczeniem wynagrodzenia np. w systemie akordowym, co musi zrobić?

Opcja składania wniosku co miesiąc może ułatwić kalkulację wysokości wynagrodzeń pracowników. Przedsiębiorca może wskazać maksymalną wysokość przewidywanego wynagrodzenia, o które wnioskuje, a po zakończonym okresie dofinansowania, zwrócić do Urzędu Pracy środki nienależnie pobrane.

Kiedy Urząd wypłaca dofinansowanie?

Po złożeniu przez Wnioskodawcę, oświadczenia (zał. nr 2 do umowy) o stanie zatrudnienia za pełny miesiąc za który przysługuje dofinansowanie, wraz z kalkulatorem dofinansowania tj. zał. nr 2 do wniosku.

Oświadczenie przedsiębiorcy (do wniosku PSZ-DKWP lub PSZ-DKWO ) jest dostępne do pobrania psz.praca.gov.pl w edytowalnej wersji (docx) oraz w formacie pdf. Jeżeli dokument jest przesyłany elektronicznie nie wymaga skanowania i odręcznego podpisu.

Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że składa oświadczenie o stanie zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie przysługuje pod odpowiedzialnością karną, ma poświadczyć prawdę.


DLA KOGO pomoc w ramach Tarczy z art.15zzc Specustawy

Czy dofinansowanie zgodnie z art. 15zzc dostanie wyłącznie osoba, która działalność zarejestrowała w CEiDG?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 15zzc
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może być jedynie przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzącemu działalność gospodarczą, która podlega wpisowi w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Dofinansowanie a zawieszenie działalności gospodarczej

Od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą?

Aby ubiegać się o wsparcie w art. 15 zzc przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.

Na czas otrzymywania dofinansowania działalność musi być prowadzona. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność nie spełnia warunków i nie może ubiegać się o dofinansowanie.

Przy samozatrudnieniu – wnioskodawca prowadzi działalność własną i jednocześnie ma zawartą umowę o pracę. Czy należy się pomoc z urzędu?

Niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na umowę o pracę, może ubiegać się o dofinansowanie na swoją działalność, o ile spełnia wszystkie pozostałe warunki w ramach tej pomocy.

Ubiegający się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej powinny przez min. 14 m-cy prowadzić działalność, skoro mają wykazać porównanie obrotów roku 2020 i 2019. Co w przypadku osób, które potrafią wykazać taki okres, ale zawieszały tę działalność na kilka miesięcy?

Przedsiębiorca starający się o takie dofinansowanie, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku.

Możliwe, że w tym okresie zawieszał działalność gospodarczą, ale w okresach porównawczych przy wyliczaniu spadku obrotów – przedsiębiorca nie może mieć zawieszonej działalności. Zamknięcie działalności wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Dofinansowanie a świadczenia z ZUS

Czy można łączyć świadczenie postojowe z ZUS – 2080 zł z dofinansowaniem do działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników?

Tak. Uzyskanie świadczenia postojowego z ZUS nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pod warunkiem, że środki publiczne nie zostaną przeznaczone na ten sam cel (te same koszty prowadzenia działalności).

Czy samozatrudniony, który wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek ZUS może jeszcze wystąpić o dofinansowanie dla swojej działalności?

Tak, przedsiębiorca który wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek ZUS może ubiegać się również o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

Spadek obrotów

Jaki przyjąć okres porównawczy do liczenia spadku obrotów gospodarczych prowadzonej działalności? Czy można składać wniosek z uwzględnieniem obrotów z marca i kwietnia ? Wyliczenie spadku obrotów gospodarczych (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) opiera się na porównaniu dwóch kolejnych miesięcy roku 2020 z odpowiadającymi im dwoma kolejnymi miesiącami roku 2019. Miesiąc może być także rozumiany jako kolejne 30 następujących po sobie dni jeżeli początek liczonego okresu obrotów rozpoczyna się np. od 15.03.2020 r. Spełniając wszystkie pozostałe kryteria można złożyć wniosek z uwzględnieniem spadku obrotów w miesiącu marcu i kwietniu br.

Czy dofinansowanie może być przeznaczone np. na: zakup towaru do sprzedaży, zakup wyposażenia (np. fotel fryzjerski, komputer)?”

To przedsiębiorca określa, na co przeznacza środki z dofinansowania, jeśli zakup towaru do sprzedaży lub zakup wyposażenia stanowi dla przedsiębiorcy bieżące koszty działalności gospodarczej to będzie to wydatkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Czy osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników” np. w dniu 20.04.2020r. otrzyma dofinansowanie za cały miesiąc kwiecień, czy dofinansowanie będzie liczone od daty złożenia wniosku?”

Po zmianie stanu prawnego, dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym wniosek został złożony, za cały miesiąc.

Dofinansowanie a zatrudnianie pracowników

Czy przedsiębiorca zatrudniający pracowników jedynie na umowę zlecenie, może ubiegać się również o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników?

Tak, w artykule (15zzc) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników jest postrzegany w kategoriach KP. W związku z tym umowy cywilnoprawne nie są traktowane jako zatrudnienie.

Czy przedsiębiorca, który zatrudnia tylko jedną osobę na podstawie umowy zlecenia albo zgłasza małżonkę(a) do ubezpieczeń społecznych jako osobę współpracującą ma prawo do dofinansowania na podstawie art. 15 zzc ustawy COVID-19?

Tak, jeśli z żadną z wymienionych osób nie zachodzi stosunek pracy (ujęty w Kodeksie Pracy).

Czy w trakcie otrzymywania dofinansowania z art. 15zzc przedsiębiorca może zatrudnić pracownika?

Dofinansowanie z art. 15zzc jest przeznaczone dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników. Celem dofinansowania jest część kosztów tej właśnie działalności. Przedsiębiorca, który chce otrzymywać dofinansowanie w kolejnych transzach miesięcznych powinien zachować status osoby fizycznej, niezatrudniającej pracowników. Jeśli zachodzi potrzeba zatrudnienia, przedsiębiorca powinien w powiatowym urzędzie pracy zgłosić fakt zmiany statusu przedsiębiorstwa, a dofinansowanie powinno zostać wstrzymane.

Czy osoba  zatrudniająca  poniżej 10 osób wyłącznie na umowę zlecenie jest traktowana jako samozatrudniona i może się ubiegać o dofinansowanie z art. 15zzc i jednocześnie czy traktowana jest jako mikroprzedsiębiorca i może się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników na umowę. zlecenie (w ramach art. 15zzb)?

Tak, taki przedsiębiorca może jednocześnie skorzystać z obu form wsparcia, o ile środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

Dofinansowanie a otrzymanie mikropożyczka

Czy mikroprzedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd), ma możliwość otrzymania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art.15 zzc)?

Pożyczka jest instrumentem niezależnym od innych form wsparcia, nie ma więc przeszkód formalnych w korzystaniu jednocześnie ze środków pochodzących z artykułu 15zzc.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości przeznaczenia dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

Jak należy rozumieć brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 15zzc)?
Zgodnie z art. 15zzc ust. 8, pkt 2) ustawy o COVID-19 we wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Zamysłem ustawodawcy wprowadzającego ww. zapis było, aby przedsiębiorca składając przedmiotowe oświadczenie – oświadczał o stanie swojej wypłacalności na dzień składania wniosku, nie zaś na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH OD 18.04.2020 R.

 • dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

 • obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dofinansowania

 • brak obowiązku dostarczania comiesięcznego oświadczenia o prowadzeniu działalności.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzc.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW,

PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ

 

Wszystkich przedsiębiorców, którzy w kwietniu br. złożyli wnioski (PSZ-DKWP) o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, w ramach realizowanych projektów EFS i finansowania z FP, informujemy o konieczności dostarczenia:

 

Oświadczenia załącznika nr 2 do umowy o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od tych wynagrodzeń (wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane, okres od „01.04.2020 do 30.04.2020 r.”) oraz

 

Kalkulatora -Wykazu pracowników zał. nr 2 do wniosku, w celu ustalenia wysokości dofinansowania, które przysługuje w danym miesiącu do wypłaty (wypełniony z miesięczną kwotą wypłaty za miesiąc IV br.).

 

Obowiązek dostarczenia wymienionych dokumentów, przed pierwszą wypłatą dofinansowania, wynika z treści umowy

 

Dokumenty, należy pobrać z praca.gov.pl  i wypełnione:

 • przesłać elektronicznie – jako załączone do pisma (PSZ-PU):

– format kalkulatora (xlsx)

– format oświadczenia zał. nr 2 do umowy (pdf) lub (docx)

 • w formie papierowej (jeżeli wniosek został złożony papierowo) dostarczyć bezpośrednio do wrzutni znajdującej się przed GUP z opisem Dziennik Podawczy

         KONIECZNIE OPISAĆ na kopercie: „UZUPEŁNIENIE WNIOSKU DKWP”

 

 

Przesłanie za pośrednictwem modułu www.praca.gov.pl

 

KROK 1. Wybierz ikonę Wnioski o usługi i świadczenia z Urzędu    

  
KROK 2. Następnie Pismo do urzędu (PSZ-PU)

 

 

 

 

 

 

Po wyborze formularza PSZ-PU należy wpisać dane:

„Imię” i „Nazwisko” oraz „PESEL” osoby reprezentującej firmę, wpisanej we wniosku o dofinansowanie.

 

Pamiętaj,

w punkcie 3. formularza

Dane Sprawy należy wpisać:

 • nr wniosku o dofinansowanie (PSZ-DKWP) oraz
 • Nazwę firmy-  NIP i REGON (jako ID przedsiębiorcy)

Przygotuj pliki pdf do załączenia i przesłania wraz z pismem.

Wysyłkę dokumentów należy uwierzytelnić

podpisem kwalifikowanym lub opatrzyć profilem zaufanym.

 

Po dostarczeniu wymienionych dokumentów możliwa będzie pierwsza transza dofinansowania za kwiecień 2020 r.

 

STATUS WNIOSKU/SPRAWY

 

W związku z licznymi telefonami z prośbą o podanie statusu wniosku informujemy:

 

 • Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek elektronicznie prosimy o sprawdzanie statusu po zalogowaniu na www.praca.gov.pl – w zakładce SPRAWY(UPP) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – informuje, że wniosek został wysłany do Urzędu– jeżeli taki dokument jest widoczny na koncie użytkownika – to znaczy, że dostarczony został drogą elektroniczną do wskazanego we wniosku Urzędu

 

 • Telefonicznie nie podajemy informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku

 

 • Czas rozpatrywania wniosków, znacznie się wydłuży się, ponieważ złożonych zostało dużo niekompletnych wniosków oraz z błędnie wskazanymi danymi w zał. nr 2 do wniosku- Kalkulatorze „wykazie pracowników”.

 

 • Jeżeli do oceny wniosku niezbędna będzie korekta w zakresie finansowym oraz danych pracowników – Urząd skontaktuje się z wnioskodawcą

 

 • Obowiązkowe jest do wniosku uzupełnianie kalkulatora zgodnie z opisem kolumn – najczęściej brakuje wskazania poziomu wykształcenia czy pesel pracownika

 

 • Jeżeli Wnioskodawca ma zamiar skorzystać z ulg/ zwolnień składek ZUS i wpisuje tę informację we wniosku
  to w Kalkulatorze w Wykazie pracowników – wybiera cyfrę „0” składki nie policzą się do kwoty dofinansowania