Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Jak dokonać rejestracji w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Rejestracja internetowa

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce a co za tym idzie zamknięciem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dla bezpośredniej obsługi klienta rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Instrukcja rejestracji TUTAJ.

Tryb rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 667).

 

Rejestracja tradycyjna

 

Dla osób, które nie posiadają możliwości rejestracji przez internet tut. Urząd w wyjątkowych sytuacjach umożliwia inną ścieżkę rejestracji.

Oznacza to, że wnioski złożone do skrzynki przed siedzibą Urzędu albo wysłane drogą pocztową będą rozpatrywane pod warunkiem złożenia podpisanej własnoręcznie karty rejestracyjnej bezrobotnego i stosownych dokumentów. Jednocześnie informujemy, że datą rejestracji będzie data wpływu dokumentów do Urzędu

 

Jak pobrać kartę rejestracyjną

 

Karta rejestracyjna do pobrania TUTAJ

oraz przed siedzibą Urzędu przy ul. Wąwozowej 34 Kraków.

 

Co należy załączyć do wniosku

 

Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty określone w Rozporządzeniu w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy tj.:

– w przypadku posiadania tymczasowego adresu zameldowania na terenie działania GUP – zaświadczenie z Urzędu Miasta o czasookresie meldunku;

– w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający stopień;

– dokumenty stwierdzające przeciwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba takie posiada;

– świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

– świadectwa pracy;

– w przypadku rejestracji po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub w okresie jej zawieszenia należy przedłożyć dokumenty potwierdzające aktualny status oraz zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania i podstawie naliczania składek z tytułu jej prowadzenia;

– osoby, które współpracowały przy prowadzeniu działalności gospodarczej zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania i podstawie naliczania składek z tytułu współpracy;

– osoby, które świadczyły pracę na podstawie umowy uaktywniającej zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom z tego tytułu;

– osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy powinny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków; 

– osoby, które były zatrudnione w ramach umowy zlecenia,  umowy agencyjnej lub  innej umowy o świadczenie usług lub współpracy powinny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) wraz z adnotacją o odprowadzaniu składek na ZUS i FP oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków;


– zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia,


– świadectwo zwolnienia z zakładu karnego wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym oraz osiąganym wynagrodzeniem brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące),
– książeczka wojskowa w przypadku odbycia zasadniczej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych lub innych okresów, które mają wpływ na uprawnienia wynikające ze statusu,


– zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy;

– w przypadku rejestracji cudzoziemców numer karty pobytu, bądź paszportu, decyzja Wojewody zezwalająca na pobyt w Polsce;

W celu zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy załączyć wniosek (do pobrania TUTAJ, bądź przed siedzibą Urzędu przy ulicy Wąwozowej 34 Kraków).

W/w dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające, o których w razie zaistnienia sytuacji wnioskodawca zostanie poinformowany po złożeniu wniosku.

Jeżeli osoba była już wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na uzupełnieniu i modyfikacji danych, które istnieją w rejestrze. Oznacza to, że oprócz dowodu osobistego należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające zatrudnienie po wyrejestrowaniu z tut. ewidencji oraz dokumenty, potwierdzające zmiany, które nastąpiły po wyrejestrowaniu.

Jednocześnie informujemy, że pozostawienie numeru kontaktowego umożliwi sprawniejszą obsługę Państwa wniosków.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz danych osobowych.

Prosimy o dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. Braki w dokumentacji będą skutkowały znacznym wydłużeniem procesu rejestracji!

 

Do pobrania: