Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy...

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy   Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii,...

Rejestracja oświadczeń dla cudzoziemców

UWAGA !!! Od dnia 17.10.2016 r.  rejestracja oświadczeń  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki...

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę   Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:   ...

Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców

Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców   Zezwolenie na pracę, jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie później niż w terminie...

Opłaty

Opłaty Wysokość opłat uiszczanych przez pracodawcę w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę: 1.Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie...

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca dołącza się: 1)dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności...

Tryb postępowania

Tryb postępowania Zezwolenie na pracę, jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Stosowne wnioski są załącznikami do Rozporządzenie Ministra Pracy i...

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w  sprawie wydawania zezwolenia  na pracę...

Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę

Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę   1.Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. 2.W przypadku gdy...