24.07.2014.

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
EURES
Napisz do nas
Często zadawane pytania
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Prace interwencyjne Drukuj Email
20.02.2008.

PRACE INTERWENCYJNE

I. Podstawa prawna:

  • Art. 51,56,59 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zmianami ), zwanej dalej ustawą,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2009 r. Nr 5 poz. 25),
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r. z późn.zm.),
  • Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r.),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585). 

II. Prace interwencyjne – charakterystyka

Zatrudnienie przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
To refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za zatrudnioną osobę bezrobotną.

III. Prace interwencyjne są kierowane do:

osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których zalicza się:

 1. bezrobotnych do 25 roku życia;
 2. bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 7. bezrobotnych niepełnosprawnych.

Wszystkie ww. osoby – kierowane do prac interwencyjnych u pracodawców, do których stosowane są przepisy o pomocy publicznej - muszą równocześnie należeć do jednej z poniższych grup:

  • GRUPA I - pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, to osoba, która:
   • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub
   • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
   • jest w wieku ponad 50 lat; lub
   • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
   • pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub
   • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;
  • GRUPA II - pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji, to osoba:
   • które jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

IV. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców, będących:

  • partiami lub organizacjami politycznymi
  • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich
  • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy
  • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy
  • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej
  • kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
  • przedstawicielstwami państw obcych.

V. Prace interwencyjne mogą być organizowane u pracodawcy, który:

  • nie posiada zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US);
  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3 oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);
  • nie otrzymał pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r., Nr 5 poz. 25), która w jednym roku przekroczyła kwotę 5 mln euro.

VI. Rodzaje refundacji w ramach prac interwencyjnych

Pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  • Zgodnie z art. 51 ustawy – w przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy :
 1. na okres do 6 miesięcy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 2. na okres do 6 miesięcy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną,
 3. jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.
  • Zgodnie z art. 56 ustawy - w przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób:
   • bezrobotnych do 25 roku życia,
   • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
   • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
   • bezrobotnych niepełnosprawnych,
 1. w pełnym wymiarze czasu pracy, może nastąpić zwrot przez okres do 12 miesięcy poniesionych kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 2. w pełnym wymiarze czasu pracy, może nastąpić zwrot przez okres do 18 miesięcy poniesionych kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione co drugi miesiąc.
  • Zgodnie z art. 59 ustawy - w przypadku skierowania osób powyżej 50 roku życia do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych:
 1. a. przez okres do 24 miesięcy, starosta może dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,
 2. przez okres do 4 lat, starosta może dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia,
 3. starosta może, na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1, zrefundować przedsiębiorcy koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych do tych prac bezrobotnych.

 W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych, którzy:

 1. spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 2. nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczna od refundowanego wynagrodzenia.

VII. Pomoc publiczna

Prace interwencyjne stanowią pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji.

 1. pomoc jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto:
  1. ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz
  2. liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji - w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.
   W przypadku braku wzrostu netto liczby pracowników w przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, spadek zatrudnienia nastąpił w skutek:
   • dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika,
   • niepełnosprawność pracownika,
   • przejście pracownika na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego,
   • dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy przez pracownika,
   • zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie w wyniku redukcji etatu;
 2. pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
 3. pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
 4. koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą są to ponoszone przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników na które składają się: wynagrodzenia brutto oraz opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne - za okres 12 miesięcy w przypadku pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji, oraz za okres 24 miesięcy w przypadku pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji.
 5. Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

VIII. Uwagi

  • pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do GUP;
  • GUP w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji
  • GUP zawiera z pracodawcą organizującym prace interwencyjne – umowę
  • pracodawca, u którego bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne zawiera z bezrobotnymi – umowy o pracę.
  • w przypadku, gdy umowa o organizowanie prac interwencyjnych została rozwiązana w trakcie trwania refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z uwagi na fakt, iż bezrobotny skierowany przez GUP na utworzone stanowisko pracy rozwiązał umowę o pracę z własnej inicjatywy, a brak jest możliwości skierowania innego odpowiedniego bezrobotnego, pracodawca, z którym zawarto umowę, nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów, otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego; powyższe rozwiązanie stosuje się odpowiednio także w sytuacji wygaśnięcia umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.

Powyższe informacje do pobrania

 

 Wniosek o skierowanie bezrobotnych do prac interwencyjnych

 

 

 

Załącznik do wniosku o prace interwencyjne - Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 211
lub pod numerem telefonu 12 68-68-000 wew. 211

Zmieniony ( 25.02.2014. )
 
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas