28.11.2015.
GUP Kraków arrow Bezrobotny arrow Szkolenia arrow Zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych Drukuj Email
18.03.2012.
Spis treści
Zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych
Materiały do pobrania

 

 

Zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych

Podstawa prawna:

  • art. 42 a, art. 43  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U.z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą ,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie  sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy pracy (Dz.U. z 2010 r.  Nr 177 poz. 1193 z późn. zmianami).
 1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych?

  O dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może ubiegać się::
  • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy – (spełniająca warunki art. 43 Ustawy) i1
 2. Warunki:

  Z uwagi na ograniczone środki finansowe dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może uzyskać osoba, która:
  1. Realizuje Indywidualny Plan Działania, założony przed złożeniem wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
  2. Jest zarejestrowana w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie ostatnich 6 miesięcy.
  3. Nie korzystała w latach 2010-2012 ze wsparcia udzielonego przez Urząd tj. nie uczestniczyła w szkoleniach, stażach, nie otrzymała sfinansowania kosztów egzaminu/uzyskania licencji lub nie otrzymała jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
  4. Nie odmówiła w latach 2010-2012 bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

   Nie spełnianie powyższych kryteriów wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
 3. Wysokość dofinansowania:

  Urząd może sfinansować koszty studiów podyplomowych do  wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. i2
  Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych.
 4. Jakie dokumenty należy złożyć?

  Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z następującymi załącznikami:
  • oświadczeniem organizatora studiów podyplomowych – wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku
  • kserokopią dokumentu o ukończeniu studiów  wyższych,
  • wzorem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzonym pieczęcią przez organizatora studiów podyplomowych.

   Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w Referacie Organizacji Szkoleń pok. 235  i pok. 236 lub na stronie internetowej.
 5. Prawa wynikające z przyznania dofinansowania:
  1. W trakcie odbywania studiów podyplomowych przysługuje  stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
  2. W przypadku gdy osoba bezrobotna w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów studiów oraz nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.
  3. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku określonym w Ustawie.
 6. Obowiązki wynikające z przyznania dofinansowania studiów  podyplomowych:
  1. Przedłożenie zaświadczenia  potwierdzającego przyjęcie na studia podyplomowe, zaświadczenia potwierdzającego kontynuację studiów podyplomowych za każdy semestr oddzielnie oraz na każdorazowe wezwanie Urzędu.
  2. Niezwłocznego pisemnego poinformowania Urzędu o przerwaniu studiów podyplomowych oraz wszelkich zmianach w terminach odbywania studiów podyplomowych.
  3. Obrony pracy dyplomowej w planowanym terminie, niezwłocznego pisemnego powiadomienia Urzędu o dokonaniu obrony pracy dyplomowej, przysyłając odpowiednie zaświadczenie z uczelni potwierdzające ten fakt oraz przedstawienia  świadectwa ukończenia studiów w ciągu 7 dni od jego wystawienia.
  4. Zwrot całości kwoty dofinansowania wydatkowanej przez Urząd  w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania w przypadku niepodjęcia, przerwania lub nieukończenia nauki z własnej winy albo utraty statusu bezrobotnego z przyczyn innych niż podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej.
 7. Procedura:
  1. Przyjęcie od bezrobotnego lub poszukującego pracy wniosku wraz z załącznikami – wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na Dzienniku Podawczym pok. 119  w terminie minimum 45 dni przed datą dokonania I dofinansowania.
  2. Rozpatrzenie wniosku według kolejności zgłoszeń z zachowaniem warunków określonych w pkt. II, pisemne poinformowanie wnioskodawcę do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów o sposobie jego rozpatrzenia.
  3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ustalenie warunków i zawarcie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa – Grodzkim Urzędem Pracy  w Krakowie a wnioskującym.
  4. Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych.
  5. Przyjęcie od bezrobotnego dokumentu o kontynuowaniu oraz ukończeniu studiów podyplomowych.
  6. W przypadku nieprawidłowości w realizacji postanowień umowy z winy wnioskującego, wystąpienie do właściwej komórki Urzędu o wszczęcie procedury zwrotu kwoty wydatkowanej przez Urząd wraz z ustawowymi odsetkami.
 8. Uwagi:
  1. Wniosek o sfinansowanie może być złożony przed rozpoczęciem lub w trakcie studiów; jednak wniosek złożony w trakcie studiów – nie pozwala odzyskać wcześniej przez wnioskującego zapłaconej kwoty.
  2. Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie może w sytuacjach wyjątkowych i w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpić od powyższych postanowień.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacji Szkoleń pok. 235 lub pok. 236,  telefonicznie:  12 68-68-234; 12 68-68-235; 12 68-68-236.


 

 Zmieniony ( 19.03.2012. )
 
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas