Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu  podjęcia działalności gospodarczej.

DOTACJE Z EFS

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu  podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów:

– „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

– „Aktywizacja osób w wieku  30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wnioski wraz z kompletem załączników  w zaklejonej kopercie należy składać przed wejściem do tut. Urzędu, do urny opatrzonej napisem Dziennik Podawczy w terminie od dnia 21.09.2020 r. do 25.09.2020 r.

W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Celem założenia/zaktualizowania Indywidualnego Planu Działania określającego ścieżkę aktywizacji zawodowej (o którym mowa w pkt.1b zasad) należy uzupełnić i złożyć wraz z wnioskiem formularz Indywidualny Plan Działania” – Formularz IPD/ (.PDF , .ODT)

 

Zgodnie z założeniami projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)”, nabór dotyczy wyłącznie osób w przedziale wiekowym 18-29 lat. W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą zostać objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji do czasu zawarcia umowy – przewidywany czas realizacji procedury ok. 2 miesiące)

 

Zgodnie z założeniami projektu „Aktywizacja osób w wieku  30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)”, nabór dotyczy wyłącznie osób należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • Osoby powyżej 50 roku życia,
  • Osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),
  • Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia), czyli posiadających wykształcenie:

– podstawowe (ISCED 1 ),

– gimnazjalne (ISCED 2),

– ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum (ISCED 3)

  • Kobiety nienależące do żadnej z powyższych grup (w przypadku zaktywizowania osób należących do w/w grup na zaplanowanym w projekcie poziomie).

 

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania, należące do jednej z grup docelowych projektów PO WER lub RPO WM, prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zasady dla osób ubiegających się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (.ODT)
Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej + załącznik nr 1 (.PDF , .ODT)
Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis /załącznik nr 2/ (.PDF)  – poniżej wzór wypełnienia

Wzór wypełnienia załącznika nr 2/ (.PDF)
Klauzula dotycząca tytułu prawnego do lokalu /załącznik nr 3/ (.ODT)
Formularz oceny wniosku (.ODT)

 

UWAGA

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających:

wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom), kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy itp.) referencje, posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa użyczenia, najmu lub akt własności) oraz podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności, tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.

 

WNIOSKI ROZPATRYWANE SĄ W TRYBIE KONKURSOWYM,  NIE PODLEGAJĄ WERYFIKACJI PRZED ZŁOŻENIEM, PRACOWNICY URZĘDU NIE POMAGAJĄ W ICH UZUPEŁNIENIU, OD DECYZJI KOMISJI NIE PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE.

 

Z uwagi z panującą sytuację epidemiologiczną oraz przyspieszenie procedury poprzedzającej podpisanie umowy, w  przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku formalności związane z zabezpieczeniem dofinansowania (tj. podpisanie weksla, deklaracji wekslowej i wymaganych dokumentów)  będą leżały po stronie wnioskodawcy.

Po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem tut. Urzędu (wzory dokumentów zostaną przesłane drogą mailową) dokumenty należy sporządzić na własny koszt u notariusza.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są pod numerem tel. 12 68-68-108.