Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

  I. Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2018 roku: 

  Środki mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy według priorytetów określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj.:

 • Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Zawody deficytowe są identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2018 dla Miasta Krakowa publikowanego na stronie www.barometrzawodow.pl.

 • Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy. Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien uprawdopodobnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną nabyte nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy itp. oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia.

 • Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
  wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
   Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017, poz. 664 z późn. zm.).

II. Kto może złożyć wniosek o środki z KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

III. Wysokość dofinansowania:

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

  lecz nie więcej niż 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) dla jednego wnioskodawcy.

Pracodawca planujący skorzystać z środków KFS musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Środki z KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacji Szkoleń pok.  235, 235A, 236 oraz pod numerami telefonów: 12 68 68 235, 12 68 68 236 lub 12 68 68 285.

Podstawa prawna:

 • art. 69a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z pózn. zm.).

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 117),

 • Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).