Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - wrzesień 2016 r.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

WRZESIEŃ 2016 r.

 

 

LICZBA BEZROBOTNYCH

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 30.09.2016 r. wynosiła 17031 osób. Jest to o 352 osoby mniej, porównując ze stanem z 31.08.2016 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 11,7 % ogółu bezrobotnych.
 

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

17031

8709

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1958

1054

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

1993

1205

 

We wrześniu 2016 r. zarejestrowano 1958 osób bezrobotnych w tym:

 • 1590 osób, które poprzednio pracowały;
 • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyło 65 osób;
 • 368 osób dotychczas niepracujących.

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

We wrześniu 2016 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2310 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

 • podjęcia pracy – 1182 osoby;
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 428 osób;
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 98 osób;
 • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 38 osób;
 • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 46 osób;
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 45 osób;
 • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 227 osób.

 

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 30.09.2016 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

3457

20,3

w tym do 25 roku życia

1264

7,4

Długotrwale bezrobotni

9568

56,2

Powyżej 50 roku życia

5683

33,4

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1811

10,6

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

5

0,0

Niepełnosprawni

1399

8,2

 

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA

 

We wrześniu 2016 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 325 osób bezrobotnych w tym:

 • prace społecznie użyteczne – 33 osoby;
 • staże – 149 osób;
 • szkolenia – 58 osób;
 • prace interwencyjne – 15 osób;
 • roboty publiczne – 16 osób;
 • podjęcia działalności gospodarczej – 44 osoby;
 • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 10 osób.

 

 

OFERTY PRACY

 

We wrześniu 2016 r. do tut. Urzędu zgłoszono 2218 wolnych miejsc pracy, z czego 58 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2423 kandydatów.

 

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy we wrześniu 2016 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Sprzedawca

142

Pomocniczy robotnik budowlany

130

Kurier

92

Pakowacz ręczny

65

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

57

Murarz

54

Kasjer handlowy

48

Malarz-tapeciarz

47

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

47

Tynkarz

43

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

43

Pomoc kuchenna

42

Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

33

Kontroler jakości wyrobów przemysłowych

32

Zbrojarz

32

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

31

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI