Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE LUTY 2017 r.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

LUTY 2017 r.

 

LICZBA BEZROBOTNYCH

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 28.02.2017 r. wynosiła 16554 osoby. Jest to o 90 osób więcej, porównując ze stanem z 31.01.2017 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 13,4 % ogółu bezrobotnych.

 

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

16554

8316

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1925

932

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

2218

1221

 

W lutym 2017 r. zarejestrowano 1925 osób bezrobotnych w tym:

 • 1598 osób, które poprzednio pracowały;
 • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyło 80 osób;
 • 327 osób dotychczas niepracujących.

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W lutym 2017 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 1835 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

 • podjęcia pracy – 886 osób;
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 361 osób;
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 118 osób;
 • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 30 osób;
 • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 36 osób;
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 24 osoby;
 • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 223 osoby.

 

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 28.02.2017 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

3392

20,5

w tym do 25 roku życia

1206

7,3

Długotrwale bezrobotni

8943

54,0

Powyżej 50 roku życia

5552

33,5

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1741

10,5

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

5

0,0

Niepełnosprawni

1352

8,2

 

 

 

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA

 

W lutym 2017 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 144 osoby bezrobotne w tym:

 • prace społecznie użyteczne – 39 osób;
 • staże – 43 osoby;
 • szkolenia – 35 osób;
 • prace interwencyjne – 15 osób;
 • roboty publiczne – 5 osób;
 • podjęcia działalności gospodarczej – 4 osoby;
 • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 3 osoby.

OFERTY PRACY

W lutym 2017 r. do tut. Urzędu zgłoszono 2956 wolnych miejsc pracy, z czego 55 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 3370 kandydatów.

 

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w lutym 2017 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

187

Pomocniczy robotnik budowlany

166

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

150

Sprzedawca

94

Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani

80

Murarz

79

Pracownik ochrony fizycznej

70

Malarz budowlany

60

Zbrojarz

58

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

54

Tester oprogramowania komputerowego

52

Wydawca posiłków / bufetowy

51

Kierowca autobusu

50

Cieśla szalunkowy

44

Inżynier systemów i sieci komputerowych

42

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

41

Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)

40

Elektromonter instalacji elektrycznych

39

Magazynier

36

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

36

Kierowca samochodu dostawczego

36

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI