Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE - LISTOPAD 2016 r.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

LISTOPAD 2016 r.

 

 

LICZBA BEZROBOTNYCH

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 30.11.2016 r. wynosiła 16423 osoby. Jest to o 130 osób mniej, porównując ze stanem z 31.10.2016 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 12,4 % ogółu bezrobotnych.
 

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

16423

8359

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1935

973

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

2033

1224

 

W listopadzie 2016 r. zarejestrowano 1935 osób bezrobotnych w tym:

 • 1603 osoby, które poprzednio pracowały;
 • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyło 63 osób;
 • 332 osoby dotychczas niepracujące.

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W listopadzie 2016 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2065 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

 • podjęcia pracy – 946 osób;
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 424 osoby;
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 105 osób;
 • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 30 osób;
 • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 74 osoby;
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 30 osób;
 • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 221 osób.

 

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 30.11.2016 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

3352

20,4

w tym do 25 roku życia

1187

7,2

Długotrwale bezrobotni

9194

56,0

Powyżej 50 roku życia

5505

33,5

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1735

10,6

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

5

0,0

Niepełnosprawni

1342

8,2

 

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA

 

W listopadzie 2016 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 296 osób bezrobotnych w tym:

 • prace społecznie użyteczne – 35 osób;
 • staże – 121 osób;
 • szkolenia – 32 osoby;
 • prace interwencyjne – 13 osób;
 • roboty publiczne – 3 osoby;
 • podjęcia działalności gospodarczej – 71 osób;
 • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 21 osób.

 

OFERTY PRACY

W listopadzie 2016 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1892 wolne miejsca pracy, z czego 69 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2304 kandydatów.

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w listopadzie 2016 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Sprzedawca

114

Pomocniczy robotnik budowlany

100

Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

83

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

75

Robotnik gospodarczy

64

Zbrojarz

55

Doradca klienta

38

Malarz budowlany

38

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

36

Cieśla

35

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

34

Magazynier

33

Murarz

31

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

29

Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

27

Programista aplikacji

21

Sprzedawca w stacji paliw

21

Pracownik ochrony fizycznej

21

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

21

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI