Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE PAŹDZIERNIK 2016 r.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

PAŹDZIERNIK 2016 r.

 

LICZBA BEZROBOTNYCH

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.10.2016 r. wynosiła 16553 osoby. Jest to o 478 osób mniej, porównując ze stanem z 30.09.2016 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 11,6 % ogółu bezrobotnych.
 

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

16553

8468

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1908

981

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

1920

1140

 

W październiku 2016 r. zarejestrowano 1908 osób bezrobotnych w tym:

 • 1545 osób, które poprzednio pracowały;
 • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyło 82 osób;
 • 363 osoby dotychczas niepracujące.

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W październiku 2016 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2386 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

 • podjęcia pracy – 1121 osób;
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 462 osoby;
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 151 osób;
 • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 30 osób;
 • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 49 osób;
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 64 osoby;
 • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 217 osób.

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.10.2016 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

3324

20,1

w tym do 25 roku życia

1186

7,2

Długotrwale bezrobotni

9341

56,4

Powyżej 50 roku życia

5568

33,6

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1747

10,6

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

5

0,0

Niepełnosprawni

1369

8,3

 

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA

 

W październiku 2016 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 281 osób bezrobotnych w tym:

 • prace społecznie użyteczne – 37 osób;
 • staże – 106 osób;
 • szkolenia – 84 osoby;
 • prace interwencyjne – 14 osób;
 • roboty publiczne – 10 osób;
 • podjęcia działalności gospodarczej – 19 osób;
 • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 11 osób.

 

OFERTY PRACY

 

W październiku 2016 r. do tut. Urzędu zgłoszono 2511 wolnych miejsc pracy, z czego 56 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2559 kandydatów.

 

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w październiku 2016 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Sprzedawca

160

Opiekun osoby starszej

143

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

136

Pomocniczy robotnik budowlany

128

Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu

81

Murarz

64

Zbrojarz

55

Malarz budowlany

52

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

52

Analityk systemów teleinformatycznych

45

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

44

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

41

Robotnik gospodarczy

41

Kasjer handlowy

41

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

40

Monter ociepleń budynków

38

Kierowca samochodu ciężarowego

36

Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

32

Cieśla szalunkowy

31

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI