Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

DOTACJE Z EFS: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

DOTACJE Z EFS: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Wnioski kompletne ( wraz z zał. 1-4) należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119) w terminie  od dnia 06.11.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. (dokumenty trwale spięte)

Nabór dotyczy tylko osób powyżej 30 r.ż.  w tym, spełniających co najmniej 1 z niżej wymienionych kryteriów:

  1. Osoba posiadająca wykształcenie tylko średnie tj.: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum  (poziom ISCED-3),
  2. Osoba z niepełnosprawnościami (aktualne  orzeczenie),
  3. Osoba powyżej 50 r.ż.

 

Wnioski złożone przez osoby niespełniające powyższego kryterium nie będą podlegały ocenie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom), kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy itp.) referencje, posiadanie tytułu do lokalu w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa użyczenia, najmu lub akt własności) oraz podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.

Urząd przypomina, że złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się w wyznaczonych przez Urząd terminach w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 136, tel. 12 68 68 136

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI