Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

 

Kto może zostać skierowany do pracy w ramach umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia?

 

W ramach umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne może zostać skierowany bezrobotny do 30 roku życia, któremu został ustalony profil pomocy II.

 

Na jaki okres powinna być zawarta umowa o pracę?

 

Pracodawca lub przedsiębiorca, aby otrzymać refundację musi zawrzeć z osobą bezrobotną do 30 roku życia skierowaną przez urząd pracy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 12 miesięcy oraz przez kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji utrzymać w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, tj:

  • przez okres 12 miesięcy GUP w Krakowie refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego skierowanego bezrobotnego oraz

  • przez okres kolejnych 12 miesięcy pracodawca lub przedsiębiorca utrzymuje skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Umowy mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego ( tzw. zwolnienie dyscyplinarne ) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem wymaganego okresu refundacji albo przed upływem okresu 12 miesięcy obowiązkowego utrzymania zatrudnienia po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego spełniającego wymagania ustawowe, wyszczególnione w kryteriach oraz wskazane przez pracodawcę lub przedsiębiorcę we wniosku.

 

Refundacja nie przysługuje pracodawcy lub przedsiębiorcy, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą GUP w Krakowie dotyczącą refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia:

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 150f i 150g w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

  5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym;

  6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy  (KFS) jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego...

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. ...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?   Refundacja kosztów wyposażenia lub...

Wysokość świadczeń pieniężnych

Wysokość świadczeń pieniężnych   Aktualne stawki, kwoty, wskaźniki

Pośrednictwo pracy krajowe - dla pracodawców

Pośrednictwo pracy krajowe Wiemy, że znalezienie na własną rękę właściwego kandydata do pracy często jest dla pracodawców procesem czasochłonnym, a na dodatek kosztownym. Warto więc...

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30 roku życia

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30. roku życia Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudnią...

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe   Zasady dokonywania zwolnień grupowych reguluje ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn...

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS W jaki sposób można ubiegać się o refundację kosztów składek ZUS?   Pracodawca chcąc otrzymać refundację, składa odpowiedni...

Trójstronna umowa szkoleniowa

Trójstronna umowa szkoleniowa   Co to jest trójstronna umowa szkoleniowa i po co się ją zawiera?   Umowa trójstronna zawierana jest pomiędzy starostą, pracodawcą i...

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne   Czym są prace społecznie użyteczne? Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez...
— 10 Items per Page
Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.