Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

Osoby bezrobotne zgłaszające do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny tj.:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

przekazują następujące dane:
- imię i nazwisko,
- stopień pokrewieństwa,
- numer PESEL
- adres zamieszkania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 67)